Strona główna » BlackBox No. 5: All About Love
Piotr Milews­ki | 19 sty­cz­nia 2015 | Wieś­ci

Od dłuższego już cza­su luty kojarzy nam się przede wszys­tkim z Walen­tynka­mi, czyli obow­iązkowym świętem miłoś­ci. W tym spec­jal­nym i wyjątkowym dniu trze­ba pamię­tać o prezen­tach, ser­duszkach i dużej licz­bie przesłod­kich buzi­aczków. Bo inaczej foch. Aby przy­go­tować Was na nade­jś­cie tego prze­cud­nego świę­ta pełnego szczeroś­ci i prawdy, przed­staw­imy Wam sce­nar­iusz Pani i Otto jeep­form, którego napisał pię­ciokrot­nie nagrod­zony duńską nagrodą Otto (czyli najważniejszą lar­pową nagrodą w Skan­dy­nawii) Fred­erik Berg Olsen. Pani i Otto to gra o ide­al­nej miłoś­ci. Abso­lut­nie ide­al­nej. O miłoś­ci bez skazy, bez rysy i cienia.

Tylko czy taka miłość ist­nieje?

Dru­ga gra wiec­zoru to Kląt­wa posi­adłoś­ci Whate­ly, czyli pier­wszy na Black­Box­owej sce­nie sce­nar­iusz amerykańs­ki. Gra Fran­ka Bran­hama to typowy, ocieka­ją­cy mrocznym kli­matem cham­ber larp. Okul­tyzm, tajem­nicze księ­gi i arte­fak­ty  każdy, kto lubi love­craftows­ki nas­trój Nowej Anglii, powinien zarez­er­wować dla siebie miejsce na tej grze.

Nie powin­no być z tym najm­niejszego prob­le­mu: tutaj zna­j­du­je się FORMULARZ REZERWACJI.

Do zobaczenia 1 lutego!

Przewiń do góry