BlackBox No. 5: All About Love

Od dłuż­sze­go już cza­su luty koja­rzy nam się przede wszyst­kim z Walen­tyn­ka­mi, czy­li obo­wiąz­ko­wym świę­tem miło­ści. W tym spe­cjal­nym i wyjąt­ko­wym dniu trze­ba pamię­tać o pre­zen­tach, ser­dusz­kach i dużej licz­bie prze­słod­kich buziacz­ków. Bo ina­czej foch. Aby przy­go­to­wać Was na nadej­ście tego prze­cud­ne­go świę­ta peł­ne­go szcze­ro­ści i praw­dy, przed­sta­wi­my Wam sce­na­riusz Pani i Otto jeep­form, któ­re­go napi­sał pię­cio­krot­nie nagro­dzo­ny duń­ską nagro­dą Otto (czy­li naj­waż­niej­szą lar­po­wą nagro­dą w Skan­dy­na­wii) Fre­de­rik Berg Olsen. Pani i Otto to gra o ide­al­nej miło­ści. Abso­lut­nie ide­al­nej. O miło­ści bez ska­zy, bez rysy i cienia.

Tyl­ko czy taka miłość istnieje?

Dru­ga gra wie­czo­ru to Klą­twa posia­dło­ści Wha­te­ly, czy­li pierw­szy na Black­Bo­xo­wej sce­nie sce­na­riusz ame­ry­kań­ski. Gra Fran­ka Bran­ha­ma to typo­wy, ocie­ka­ją­cy mrocz­nym kli­ma­tem cham­ber larp. Okul­tyzm, tajem­ni­cze księ­gi i arte­fak­ty  każ­dy, kto lubi love­cra­ftow­ski nastrój Nowej Anglii, powi­nien zare­zer­wo­wać dla sie­bie miej­sce na tej grze.

Nie powin­no być z tym naj­mniej­sze­go pro­ble­mu: tutaj znaj­du­je się FORMULARZ REZERWACJI.

Do zoba­cze­nia 1 lutego!


Opublikowano

w

przez

Tagi: