Festiwal larpowy Replay

Zakre­śl­cie w swo­ich kalen­da­rzach week­end 13–15 mar­ca. Jedzie­my wte­dy razem do Zie­lo­nej Góry na festi­wal lar­po­wy Replay!

To trzy dni wypeł­nio­ne naj­lep­szy­mi gra­mi ostat­nich lat zebra­ny­mi z całej Pol­ski oraz dosko­na­ła oka­zja dla tych, któ­rzy sły­sze­li o jakimś lar­pie wie­le dobre­go, ale nie uda­ło im się w nie­go zagrać. Replay ma na celu powta­rza­nie dobrych, uzna­nych, popu­lar­nych gier, by tra­fi­ły do więk­szej licz­by ludzi, nie tyl­ko do garst­ki szczę­śliw­ców. Impre­zę orga­ni­zu­ją Zie­lo­no­gór­ski Klub Fan­ta­sty­ki Ad Astra oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Wielosfer.

Już teraz orga­ni­za­to­rzy zdra­dzi­li nam, że w tego­rocz­nym pro­gra­mie znaj­dą się m.in. Wir autor­stwa Artu­ra Woź­nia­ka (zwy­cię­ski sce­na­riusz w kon­kur­sie Lar­py Naj­wyż­szych Lotów 2014), Wszyst­ko dla N. (Zło­ta Maska 2014 dla MG teamu, czy­li Alek­san­dra Tuka­ja i Miko­ła­ja Wiche­ra) i kon­tro­wer­syj­ne Snow (wyróż­nie­nie w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie Gol­den Cobra, sce­na­riusz autor­stwa Aga­ty Lubań­skiej). Wszyst­kie waż­ne infor­ma­cje oraz zakup bile­tów na kon­kret­ne gry znaj­dzie­cie na stro­nie festi­wa­lu.

Graj­cie wię­cej. Graj­cie z nami!


Opublikowano

w

przez

Tagi: