Gdzie i kiedy zimą i wiosną

Dzię­ki Wam Black­Box krzep­nie i nabie­ra for­my z każ­dą kolej­ną odsło­ną. Póź­ną jesie­nią uda­ło nam się wystar­to­wać. Dziś, po kil­ku spo­tka­niach, może­my już poin­for­mo­wać Was o ter­mi­nach na naj­bliż­sze miesiące.

Tak jak do tej pory, będzie­my spo­ty­kać się w Klu­bo­ka­wiar­ni Bun­kier w nie­dziel­ne wie­czo­ry, o godzi­nie 18:00. Kolej­ne spo­tka­nia odbę­dą się w nastę­pu­ją­cych terminach:

18 stycz­nia
1 i 22 lute­go
8 i 22 mar­ca
19 kwiet­nia
10 i 31 maja

Oprócz tego pla­nu­je­my kil­ka wyda­rzeń spe­cjal­nych, o któ­rych będzie­my infor­mo­wać Was z odpo­wied­nim wyprze­dze­niem. Dla przy­kła­du chcie­li­by­śmy w praw­dzi­wie zimo­wej sce­ne­rii roze­grać Snow, lar­pa Aga­ty Lubań­skiej, któ­ry został nie­daw­no wyróż­nio­ny w ame­ry­kań­skim kon­kur­sie Gol­den Cobra. Prze­wi­dzia­na dla pię­ciu osób gra toczy się w samo­cho­dzie, sto­ją­cym w śnie­ży­cy na pobo­czu dro­gi. Będzie­my więc spraw­dzać pro­gno­zę pogo­dy i w odpo­wied­nim momen­cie damy Wam znak: gramy!

Na lato opu­ści­my przy­tul­ne wnę­trza Bun­kra, by zająć się gra­niem na świe­żym powie­trzu. Od czerw­ca do wrze­śnia będzie­my więc zapra­szać Was na róż­ne lar­po­we impre­zy, któ­re odbę­dą się w całej Pol­sce mamy nadzie­ję, że wybie­rze­cie się na nie z nami, by opa­le­ni i wypo­czę­ci powró­cić do Bun­kra w paź­dzier­ni­ku. Jed­nak do tych chwil zosta­ło jesz­cze mnó­stwo cza­su i na kon­kre­ty doty­czą­ce jesien­nej czę­ści sezo­nu 2015 będzie­cie musie­li jesz­cze trosz­kę pocze­kać. Na razie cze­ka­my na praw­dzi­wy i zim­ny Snow


Opublikowano

w

przez

Tagi: