Klątwa posiadłości Whately – postacie do wzięcia

Już za tydzień odbę­dzie się napraw­dę wyjąt­ko­wa aukcja. Znaw­cy okul­ty­zmu z całe­go świa­ta poja­wią się w sta­rej angiel­skiej posia­dło­ści, by wal­czyć o inte­re­su­ją­ce ich arte­fak­ty i przy­naj­mniej spoj­rzeć na sław­ny Necro­no­mi­con… Cie­ka­we, jaką osią­gnie cenę i do kogo trafi?…

I Ty możesz spró­bo­wać swo­ich sił w aukcji, a być może przy oka­zji rów­nież tra­fić na trop roz­wią­za­nia zagad­ki śmier­ci ostat­nie­go wła­ści­cie­la tej fascy­nu­ją­cej kolek­cji. W chwi­li pisa­nia tego new­sa na kla­sycz­ne­go cham­ber lar­pa Klą­twa posia­dło­ści Wha­te­ly mamy jesz­cze 9 wol­nych miejsc, w tym 6 ról męskich i 3 dam­skie. Gra toczy się w Anglii lat 60., więc zna­le­zie­nie kostiu­mu nie powin­no sta­no­wić problemu.

Zapra­sza­my do przej­rze­nia listy posta­ci oraz wypeł­nie­nia for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go. Do zoba­cze­nia w posia­dło­ści Whately!


Opublikowano

w

przez

Tagi: