Larpowe konferowanie

Czy war­to rodzić dziec­ko w trak­cie gry? Czy da się bez­piecz­nie wpi­sy­wać w sce­na­riusz bru­tal­ność i prze­moc? Jakie funk­cjo­nal­no­ści powinn­no mieć opro­gra­mo­wa­nie poma­ga­ją­ce pisać lar­py? Jak wyglą­da­ją gry w Niem­czech, Hisz­pa­nii, Rosji czy we Włoszech?

Szczyt lar­po­we­go sezo­nu przy­pa­da na lato. Z dość oczy­wi­stych powo­dów to wła­śnie wte­dy odby­wa się naj­wię­cej imprez. Z kolei zimą wre pra­ca kon­cep­cyj­na. To czas gdy naj­wię­cej gier „się pisze” albo dopie­ro zaczy­na pro­jek­to­wać. Nic więc dziw­ne­go, że to wła­śnie tę porę roku orga­ni­za­to­rzy kon­fe­ren­cji lar­po­wych wybra­li jako ide­al­ny termin.

W pierw­szy week­end stycz­nia odwie­dzi­li­śmy więc Kato­wi­ce, któ­re gości­ły IV edy­cję KOLI, czy­li pol­skiej kon­fe­ren­cji lar­po­wej. Tam przez trzy dni pró­bo­wa­no zna­leźć odpo­wie­dzi na pyta­nia posta­wio­ne na począt­ku niniej­szej not­ki. Jak zwy­kle było nie­zwy­kle inspi­ru­ją­co, po raz pierw­szy też poja­wi­ła się kil­ku­na­sto­oso­bo­wa eki­pa gości z zagra­ni­cy. Świet­nie spraw­dzi­ła się for­mu­ła krót­kich, pięt­na­sto­mi­nu­to­wych pre­zen­ta­cji w for­ma­cie zna­nym z pre­zen­ta­cji TED. Dzię­ki temu pozo­sta­wa­ło poczu­cie lek­kie­go nie­do­sy­tu. Pod­czas przerw kawo­wych, obia­do­wych, wie­czor­nej inte­gra­cji czy wspól­nej wizy­cie dele­ga­tów w pod­zie­miach kopal­ni Guido nie było więc koń­ca dys­ku­sjom. Następ­na KOLA odbę­dzie się za rok w War­sza­wie, wybra­no rów­nież mia­sto-gospo­da­rza KOLI 2017: będzie nim obcho­dzą­cy wte­dy 700-lecie nada­nia praw miej­skich Lublin.

Jeśli ktoś oglą­dał rela­cję z kon­fe­ren­cji, któ­ra trans­mi­to­wa­na była na żywo w Inter­ne­cie i ma ocho­tę wziąć udział w podob­nym wyda­rze­niu, infor­mu­je­my: jest jesz­cze na to szan­sa w naj­bliż­szych tygo­dniach. W dniach 12–15 lute­go odby­wa się naj­więk­sza kon­fe­ren­cja lar­po­wa na świe­cie skan­dy­naw­ski Knu­de­punkt, któ­ry rota­cyj­nie gości w Szwe­cji, Danii, Fin­lan­dii i Nor­we­gii. W tym roku przy­pa­da kolej na pobra­tym­ców Ham­le­ta. Wybie­ra­my się zatem do Kopen­ha­gi, a stam­tąd do mia­stecz­ka Rin­ge. Moż­na jesz­cze dołą­czyć do naszej dość licz­nej (w tej chwi­li zapi­sa­ło się już ponad 20 osób) pol­skiej eki­py. Zapraszamy!

Uwa­ga! Sprze­daż bile­tów na Knu­de­punkt (w cenie 600DKK) koń­czy się już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 11 stycz­nia! Jeśli chcesz wziąć udział w warsz­ta­tach, eks­pe­ry­men­tal­nych grach czy dowie­dzieć się, co jest naj­brdziej „hot” w lar­po­wym desi­gnie  nie może Cię tam zabrak­nąć. Wciąż dostęp­ne są tanie bile­ty lot­ni­cze z Gdań­ska do Kopen­ha­gi. Dołącz do naszej eki­py  jeśli chcesz dowie­dzieć się o wyjeź­dzie wię­cej, napisz do nas.

Stro­na kon­fe­ren­cji Knu­de­punkt: http://www.knudepunkt.org/
Naj­tań­sze bile­ty do Kopen­ha­gi zna­leź­li­śmy tu: http://www.skyscanner.pl/


Opublikowano

w

przez

Tagi: