Sezon 2015: wielkie otwarcie

Wita­my w nowym sezonie!

W Nowy Rok wkra­cza­my z przy­tu­pem! W trak­cie kon­fe­ren­cji lar­po­wej KOLA 2015, któ­ra odby­ła się w pierw­szy week­end stycz­nia, uda­ło nam się namó­wić na przy­jazd do Trój­mia­sta Miko­ła­ja Wiche­ra, być może w towa­rzy­stwie Alek­san­dra Tuka­ja. W zeszło­rocz­nej edy­cji kon­kur­su lar­po­we­go Zło­te Maski otrzy­ma­li nagro­dę w kate­go­rii „Naj­lep­szy zespół Mistrzów Gry” oraz nomi­na­cję w kate­go­rii „Naj­lep­szy scenariusz”.

Larp, któ­ry wzbu­dził zachwyt sędziów, nosi tytuł Wszyst­ko dla N. Ską­pa­na w bie­li, kame­ral­na gra zapro­jek­to­wa­na z zegar­mi­strzow­ską pre­cy­zją mięk­ko i bez­li­to­śnie wpro­wa­dza gra­czy w trud­ny temat mecha­ni­zmów rzą­dzą­cych sek­ta­mi. Inten­syw­ne, trud­ne, ale nie­zwy­kle war­to­ścio­we przeżycie.

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że będzie­cie mogli zmie­rzyć się z nim w trak­cie pierw­sze­go spo­tka­nia Black­Box 3City w 2015 roku.

Dla wszyst­kich pozo­sta­łych gości przy­go­to­wa­li­śmy lżej­szy, choć rów­nież dają­cy do myśle­nia sce­na­riusz. Będzie to jeep­form Kusze­nie / Zba­wie­nie autor­stwa Kami­la Bart­cza­ka, nagro­dzo­ne­go w 2013 sta­tu­et­ką Soko­ła w kon­kur­sie Lar­py Naj­wyż­szych Lotów za grę Sty­pa. Nowy sezon otwie­ra­my więc gra­mi z naj­wyż­szej półki.

Zapra­sza­my w nie­dzie­lę, 18 stycz­nia, na godzi­nę 18:00, tra­dy­cyj­nie do Klu­bo­ga­le­rii Bunkier.


Opublikowano

w

przez

Tagi: