Wszystko dla N., czyli Niespodzianka Na Niedzielę

Już za dwa dni widzi­my się na pierw­szej edy­cji Black­Bo­xu w Nowym Roku. Jak już wie­cie, lar­pa Wszyst­ko dla N. popro­wa­dzi dla Was jeden z jego auto­rów, czy­li Miko­łaj Wicher. Nie zdra­dzi­li­śmy Wam jed­nak, kto wyre­ży­se­ru­je dla was jeep­for­ma Kuszenie/Zbawienie autor­stwa Kami­la Bartczaka.

Dziś już może­my ofi­cjal­nie potwier­dzić (cho­ciaż co bystrzej­si zer­k­nę­li w zakład­kę „Wezmę udział” na fece­bo­oko­wym wyda­rze­niu): desant z połu­dnia będzie licz­niej­szy. Oprócz Miko­ła­ja z Kato­wic, na otwar­ciu sezo­nu zawi­ta rów­nież pocho­dzą­cy z Wro­cła­wia Kamil. Tak jest obie gry zapre­zen­tu­ją dla Was ich twór­cy, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się sko­rzy­stać z nasze­go zapro­sze­nia. Uzna­li­śmy więc, że war­to pokrót­ce przy­bli­żyć Wam ich syl­wet­ki (w poli­tycz­nie popraw­nej kolej­no­ści alfabetycznej).

Kamil Bart­czak – orga­ni­za­tor i sce­na­rzy­sta lar­pów, pre­zes sto­wa­rzy­sze­nia twór­ców lar­pów Aka­de­mia Roz­wo­ju Argos. Współ­twór­ca gier z serii Fan­ta­zja­da (2000–2010) i Geas (od 2011). Autor lar­pa Sty­pa, nagro­dzo­ne­go w kon­kur­sie Lar­py Naj­wyż­szych Lotów 2013. Od cza­su do cza­su autor tek­stów o lar­po­wej teorii.

Miko­łaj Wicher – wie­lo­krot­ny zdo­byw­ca nagród lar­po­wych, w tym Zło­tej Maski 2012 dla Naj­lep­sze­go Gra­cza, Naj­lep­sze­go Gra­cza Flam­ber­gu 2010 i 2013 oraz licz­nych pomniej­szych wyróż­nień. Współ­za­ło­ży­ciel Sto­wa­rzy­sze­nia Live­form oraz współ­or­ga­ni­za­tor serii lar­po­wej New Age, współ­od­po­wie­dzial­ny m.in za sce­no­gra­fię naj­gło­śniej­sze­go lar­pa sezo­nu, czy­li Col­le­ge of Wizar­dry. Naj­bar­dziej w lar­pach ceni dra­ma­tur­gię, kocha gry, któ­re mobi­li­zu­ją gra­czy do two­rze­nia moc­nych scen. Uwa­ża, że immer­sję moż­na osią­gnąć przez akcję, łatwiej niż przez symu­la­cję, a naj­waż­niej­sze są moc­ne rela­cje. Wie­rzy, że lar­py mogą zmie­nić świat.

Na zakoń­cze­nie pozo­sta­je nam więc tyl­ko napi­sać: do zoba­cze­nia w nie­dzie­le! Będą wyśmie­ni­te lar­py i pysz­ne eklery.


Opublikowano

w

przez

Tagi: