Strona główna » BB3C No.7 – Dzień Kobiet!
Piotr Budzisz | 24 lutego 2015 | Wieś­ci

Nie masz pomysłu, jak ucz­cić Między­nar­o­dowy Dzień Kobi­et? Trzy goździ­ki to za mało? Wyjś­cie do kina było na Walen­tyn­ki? Mamy dla Ciebie pomysł na wieczór!

Na kole­jne spotkanie w ramach Black­Box 3City przy­go­towal­iśmy dwa sce­nar­iusze, które delikat­nie naw­iązu­ją do powszech­nie obchod­zonego świę­ta.

Pier­wszy z nich to kome­diowy jeep­form Mężowie. Klasy­cz­na kome­dia pomyłek, w której spry­t­na Dama usiłu­je dynam­icznie zarządzać swoim cza­sem… Który musi podzielić pomiędzy swoich kilku mężów. Nie trze­ba chy­ba dodawać, iż Panowie nie mają poję­cia o swoim ist­nie­niu. Trady­cyjnie, wstęp na jeep­for­ma jest wol­ny, a pub­liczność (która tym razem będzie miała sporo do powiedzenia) bard­zo mile widziana.

Dru­ga gra to larp Dawno, dawno temu bajkowa his­to­ria o samot­nej królowej, która postanow­iła zmienić wresz­cie swój stan cywilny. Sce­nar­iusz osad­zony jest w rene­san­­sowo-dis­­ney­owskim świecie. Dostęp­nych ról jest tylko 12, więc radz­imy się pospieszyć z zaku­pem biletów. Cena to jak zwyk­le 10 zło­tych.

Uwa­ga! Tym razem czeka nas jed­no utrud­nie­nie. Chęt­nych do wzię­cia udzi­ału w grze prosimy o przy­go­towanie stro­ju w styl­istyce naw­iązu­jącej do baśni, śred­niowiecza, rene­san­su. Jeśli macie prob­lem z jego skom­ple­towaniem, a chce­cie wziąć udzi­ał w grze prosimy o kon­takt, postaramy się Wam pomóc.

Do zobaczenia!

Przewiń do góry