BB3C No.7 – Dzień Kobiet!

Nie masz pomy­słu, jak uczcić Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet? Trzy goź­dzi­ki to za mało? Wyj­ście do kina było na Walen­tyn­ki? Mamy dla Cie­bie pomysł na wieczór!

Na kolej­ne spo­tka­nie w ramach Black­Box 3City przy­go­to­wa­li­śmy dwa sce­na­riu­sze, któ­re deli­kat­nie nawią­zu­ją do powszech­nie obcho­dzo­ne­go święta.

Pierw­szy z nich to kome­dio­wy jeep­form Mężo­wie. Kla­sycz­na kome­dia pomy­łek, w któ­rej spryt­na Dama usi­łu­je dyna­micz­nie zarzą­dzać swo­im cza­sem… Któ­ry musi podzie­lić pomię­dzy swo­ich kil­ku mężów. Nie trze­ba chy­ba doda­wać, iż Pano­wie nie mają poję­cia o swo­im ist­nie­niu. Tra­dy­cyj­nie, wstęp na jeep­for­ma jest wol­ny, a publicz­ność (któ­ra tym razem będzie mia­ła spo­ro do powie­dze­nia) bar­dzo mile widziana.

Dru­ga gra to larp Daw­no, daw­no temu baj­ko­wa histo­ria o samot­nej kró­lo­wej, któ­ra posta­no­wi­ła zmie­nić wresz­cie swój stan cywil­ny. Sce­na­riusz osa­dzo­ny jest w rene­san­so­wo-disney­ow­skim świe­cie. Dostęp­nych ról jest tyl­ko 12, więc radzi­my się pospie­szyć z zaku­pem bile­tów. Cena to jak zwy­kle 10 złotych.

Uwa­ga! Tym razem cze­ka nas jed­no utrud­nie­nie. Chęt­nych do wzię­cia udzia­łu w grze pro­si­my o przy­go­to­wa­nie stro­ju w sty­li­sty­ce nawią­zu­ją­cej do baśni, śre­dnio­wie­cza, rene­san­su. Jeśli macie pro­blem z jego skom­ple­to­wa­niem, a chce­cie wziąć udział w grze pro­si­my o kon­takt, posta­ra­my się Wam pomóc.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: