BlackBox No.6: Podróż, podróż

Macie już pla­ny na 22 lute­go? Jeśli nie, pro­po­nu­je­my, żeby­ście wybra­li się gdzieś z nami. Macie wybór.

Może­cie zde­cy­do­wać się na kil­ku­dnio­wy wypad trój­ki przy­ja­ciół do dom­ku za mia­stem. Uprze­dza­my  nie będzie ani weso­ło, ani różo­wo, ani kolo­ro­wo. Gra, któ­rą popro­wa­dzi Doro­ta Kali­na Tro­ja­now­ska, to jeep­form Ja, Ty i Robin, autor­stwa pocho­dzą­cej ze Szwe­cji Anny Wester­ling. Oby­cza­jo­wy dra­mat, w któ­rym nie nale­ży spo­dzie­wać się szczę­śli­we­go zakończenia.

Jeśli ktoś woli o swo­im losie zade­cy­do­wać samo­dziel­nie i marzy o nowym, wspa­nia­łym świe­cie, może wystrze­lić się w kosmos. Mamy 25 miejsc na pokła­dzie wie­lo­po­ko­le­nio­we­go stat­ku kosmicz­ne­go. Na jego pokła­dzie znaj­dą się eks­cen­trycz­ni milio­ne­rzy, naukow­cy, poli­ty­cy i cał­kiem zwy­kli ludzie. Wszy­scy będą wal­czyć o to, żeby idee w któ­re wie­rzą prze­trwa­ły dłu­gie lata podró­ży i sta­ły się fun­da­men­tem nowej Zie­mi. Jeśli chce­cie wcie­lić się w ich role (a tak­że ich dzie­ci, wnu­ków, pra­wnu­ków i pra­pra­wnu­ków), zapra­sza­my na lar­pa Poko­le­nia autor­stwa Agniesz­ki Rogow­skiej i Jaku­ba Tabi­sza, któ­re­go popro­wa­dzą dla Was Piotr Milew­ski i Piotr Budzisz.

Uwa­ga! Na larp Poko­le­nia zapew­nia­my stro­je, dla­te­go będzie­my pro­si­li o wyku­pie­nie wcze­śniej bile­tu na grę. Już nie­ba­wem uru­cho­mi­my sys­tem sprze­da­ży bile­tów onli­ne. Cze­kaj­cie na dal­sze wieści.

 

 


Opublikowano

w

przez

Tagi: