Dreamhaven: larpowy pomysł na lato

Ostat­nia wio­sen­na odsło­na Black­Bo­xu odbę­dzie się 31 maja. Do klu­bo­ga­le­rii Bun­kier powró­ci­my jesie­nią. Dla­cze­go? Odpo­wiedź jest pro­sta: lato to szczyt lar­po­we­go sezo­nu. W całym kra­ju odby­wa­ją się wte­dy lar­py duże i małe, kil­ku­dnio­we kon­wen­ty oraz festi­wa­le. Do tych ostat­nich nale­ży Festi­wal Inno­wa­cji Lar­po­wych Dre­am­ha­ven.

Dre­am­ha­ven to naj­więk­sza impre­za lar­po­wa w oko­li­cy Trój­mia­sta. Jest bez­po­śred­nią kon­ty­nu­acją odby­wa­ją­ce­go się od 2007 roku Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon, któ­ry zeszłe­go lata został zor­ga­ni­zo­wa­ny po raz ostat­ni.  Na szczę­ście nie pozo­sta­wił po sobie pust­ki na sce­nie, tak więc w dniach 3–11 lip­ca 2015 lar­pow­cy z całe­go kra­ju jak co roku odwie­dzą jedy­ny w swo­im rodza­ju ośro­dek agro­tu­ry­stycz­ny Przy­sta­nek Ala­ska, poło­żo­ny w głę­bi kaszub­skich lasów, nad magicz­nym jezio­rem Kamie­nicz­no. W pro­gra­mie tra­dy­cyj­nie poja­wią się zarów­no sza­lo­ne nowo­ści, na któ­re nie było miej­sca na innych impre­zach, jak i dobrze zna­ne, gło­śne lar­py w któ­re każ­dy chciał kie­dyś zagrać.

Mia­no gry głów­nej nosi wester­no­wy larp Zachód: Prze­bu­dze­nie opo­wie­ści, nad któ­rym pie­czę trzy­ma bia­ło­stoc­ka gru­pa lar­po­wa Żywia. Jak infor­mu­ją orga­ni­za­to­rzy, do 7 lute­go „gra­cze będą mie­li moż­li­wość zgło­sze­nia swo­jego pomy­słu na postać, któ­rą chcie­liby zagrać. Posta­cie zosta­ną przy­go­to­wane po kon­sul­ta­cji z twór­cami gry i dopa­so­wa­niu do zało­żeń sce­na­riu­sza.” War­to więc się pospie­szyć, bo to wyjąt­ko­wa oka­zja aby zagrać posta­cią uszy­tą dla gra­cza na mia­rę. Kto nie zdą­ży, będzie musiał pocze­kać do 29 mar­ca, kie­dy zosta­nie opu­bli­ko­wa­na lista wakatów.

TUTAJ znaj­dzie­cie infor­ma­cję o zapi­sach, wraz ze wszyst­ki­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi gry. Jeśli jeste­ście cie­ka­wi, jak wyglą­da­ła gra głów­na w zeszłym roku, pole­ca­my przej­rzeć zdję­cia, do któ­rych lin­ki znaj­dzie­cie w przy­pię­tym poście na wyda­rze­niu Hard­kon Z na Facebooku.

Do zoba­cze­nia w Laketown!


Opublikowano

w

przez

Tagi: