Pokolenia — bilety dostępne online

Wybie­ra­cie się do nas w nie­dzie­lę na lar­pa Poko­le­nia? To świet­nie! Cie­szy­my się i mamy dla Was dobrą wia­do­mość. Dziś uru­cho­mi­li­śmy sprze­daż bile­tów onli­ne. Jeśli więc chce­cie zagwa­ran­to­wać sobie udział w grze, już teraz może­cie sko­rzy­stać z lin­ka umiesz­czo­ne­go na pod­stro­nie z opi­sem gry, albo na samym dole niniej­szej stro­ny, gdzie znaj­du­je się har­mo­no­gram naj­bliż­szych spotkań.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: