Strona główna » BlackBox No.8 – wolność na dwa sposoby
Piotr Milews­ki | 16 mar­ca 2015 | Wieś­ci

Ostat­nie gry były bard­zo głośne. Żona czterech mężów bez prz­er­wy darła się przez tele­fon, królowa kłó­ciła się z księżniczką, a na wielopokole­niowym statku Icarus panował rejwach na iście kos­miczną skalę.

Obiecu­je­my, że następ­nym razem będzie inaczej. Ciszej, kam­er­al­niej i zde­cy­dowanie bardziej nas­tro­jowo.

Pier­wsza z gier to Beat City. To kam­er­al­ny duńs­ki larp przez­nac­zony dla 5 osób. Należy do trud­nych i ambit­nych; gracze wciela­ją się w posta­cie wyrzutków poszuku­ją­cych Mias­ta Innego Niż Wszys­tkie, położonego z dala od przeżartej kon­sumpcjonizmem cywiliza­cji Zachodu. Jego twór­cą jest Thais Laursen Munk, a pol­skie tłu­macze­nie autorstwa Doroty Kaliny Tro­janowskiej będzie miało swo­ją pol­ską pre­mierę. Gra przez­nac­zona jest wyłącznie dla graczy pełno­let­nich, najlepiej doświad­c­zonych.

W innym miejs­cu, o tym samym cza­sie, odbędzie się jeep­form O krok od wol­noś­ci autorstwa Mateusza Zach­ci­ała. W 2011 roku sce­nar­ius­zowi przyz­nano uroczą stat­uetkę Kami­en­no-złotej Foki dla najlep­szego larpa na (nie odby­wa­ją­cym się już) kon­wen­cie gier terenowych Puck­on. Poważ­na tem­aty­ka tego doskonale zestro­jonego jeepa pobudza do myśle­nia i nie pozostaw­ia obo­jęt­nym.

Gorą­co pole­camy obie gry. Do zobaczenia!

 

 

Przewiń do góry