Strona główna » „Dawno, dawno temu” – lista postaci
Piotr Milews­ki | 1 mar­ca 2015 | Wieś­ci

Jak zapewne wiecie, w trak­cie najbliższego Black­Boxu zanurzymy się w przeszłość. Z okazji Dnia Kobi­et przy­go­towal­iśmy przy­jem­ny, nieskan­dy­naws­ki sce­nar­iusz o księżniczkach, księ­ci­ach, poszuki­wa­niu szczęś­cia czy miłoś­ci… Albo jed­nego i drugiego naraz.

Na pod­stron­ie z opisem gry opub­likowal­iśmy listę postaci, które moż­na sobie wybrać. Każdy kto nabył bilet może spodziewać się od nas maila. Zarez­er­wu­je­my Wam rolę, a w razie potrze­by pomoże­my zor­ga­ni­zować też odpowied­ni strój.

Do zobaczenia!

Przewiń do góry