„Dawno, dawno temu” – lista postaci

Jak zapew­ne wie­cie, w trak­cie naj­bliż­sze­go Black­Bo­xu zanu­rzy­my się w prze­szłość. Z oka­zji Dnia Kobiet przy­go­to­wa­li­śmy przy­jem­ny, nie­skan­dy­naw­ski sce­na­riusz o księż­nicz­kach, księ­ciach, poszu­ki­wa­niu szczę­ścia czy miło­ści… Albo jed­ne­go i dru­gie­go naraz.

Na pod­stro­nie z opi­sem gry opu­bli­ko­wa­li­śmy listę posta­ci, któ­re moż­na sobie wybrać. Każ­dy kto nabył bilet może spo­dzie­wać się od nas maila. Zare­zer­wu­je­my Wam rolę, a w razie potrze­by pomo­że­my zor­ga­ni­zo­wać też odpo­wied­ni strój.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: