I Ty zostań wiedźminem!

Ostat­ni tydzień obfi­to­wał w lar­po­we new­sy. Jed­nym z naj­bar­dziej eks­cy­tu­ją­cych było zapew­ne ogło­sze­nie pro­jek­tu The Wit­cher Scho­ol, któ­re­go głów­nym orga­ni­za­to­rem jest agen­cja arty­stycz­no-even­to­wa 5 Żywio­łów.

Larp inspi­ro­wa­ny książ­ka­mi Andrze­ja Sap­kow­skie­go oraz gra­mi z serii The Wit­cher odbę­dzie się na Zam­ku Mosz­na, któ­ry na potrze­by gry zmie­ni się w wiedź­miń­ską szko­łę. Uczest­ni­cy wcie­lą się w adep­tów, pozna­ją­cych taj­ni­ki szer­mier­ki, alche­mii czy jeź­dziec­twa, ale poza nauką będą też mie­li oka­zję zapo­lo­wać na potwo­ry, posnuć intry­gi i spo­tkać posta­ci zna­ne z powie­ści i gier. To nie­sa­mo­wi­ta oka­zja do tego, by odwie­dzić boga­ty i tęt­nią­cy życiem świat jed­nej z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich serii fantasy.

Gra The Wit­cher Scho­ol potrwa 3 dni i jest prze­zna­czo­na dla uczest­ni­ków od 18 roku życia. Wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce lar­pa znaj­dzie­cie na stro­nie pro­jek­tu. Zapra­sza­my serdecznie!


Opublikowano

w

przez

Tagi: