Larpy Najwyższych Lotów: KILL’EM ALL!

Pisa­li­śmy już o tego­rocz­nym kon­kur­sie lar­po­wym Zło­te Maski oraz o eks­cy­tu­ją­cym pro­jek­cie The Wit­cher Scho­ol. Tym­cza­sem w zeszłym tygo­dniu ogło­szo­no jesz­cze jed­ną cie­ka­wą infor­ma­cję, a mia­no­wi­cie temat tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su Lar­py Naj­wyż­szych Lotów, któ­ry odbę­dzie się na lubel­skim Festi­wa­lu Fan­ta­sty­ki Fal­kon w listopadzie.

LNL 2015 to trze­cia edy­cja kon­kur­su, któ­ry i tym razem przed twór­ca­mi sta­wia nie lada zada­nie. Tego­rocz­ny temat to „Kill’em All” – larp eli­mi­na­cyj­ny, czy­li taki, gdzie nie wszy­scy gra­cze dotrwa­ją do szczę­śli­we­go (?) zakoń­cze­nia. Warun­kiem posta­wio­nym przez orga­ni­za­to­rów jest to, by nie­za­leż­nie od losów swych posta­ci wszy­scy uczest­ni­cy bawi­li się świet­nie. Co zro­bić, by ci, któ­rzy „odpa­dli” wciąż mie­li co robić? Oto dopie­ro jest wyzwa­nie… Dodat­ko­wo w tym roku twór­cy na prze­pro­wa­dze­nie swo­ich gier (wraz z przy­go­to­wa­niem i pod­su­mo­wa­niem) mają jedy­nie po 2 godziny.

Wszyst­kich odważ­nych zachę­ca­my do zaczę­cia pla­no­wa­nia sce­na­riu­szy, któ­re będą mogli zgło­sić do kon­kur­su zapo­wia­da się ostra jaz­da bez trzymanki!

Ofi­cjal­ne ogło­sze­nie na temat tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su znaj­dzie­cie TUTAJ. Zapra­sza­my też do polu­bie­nia Face­bo­oko­we­go fan­pa­ge­’a Festi­wa­lu Fan­ta­sty­ki Fal­kon, co pozwo­li Wam śle­dzić dal­sze wie­ści na temat Lar­pów Naj­wyż­szych Lotów.


Opublikowano

w

przez

Tagi: