PoRtaL 2015

Dopie­ro powró­ci­li­śmy z Knu­de­punk­tu, a cze­ka­ło na nas kolej­ne mię­dzy­na­ro­do­we wyda­rze­nie zwią­za­ne z naszym hob­by. W ten week­end w Zagrze­biu odby­wa się PoR­taL impre­za poświę­co­na teo­rii, ale też pre­zen­ta­cjom, warsz­ta­tom i dys­ku­sjom na tema­ty larpowe.

Jest to już trze­cia edy­cja PoR­ta­Lu. Pierw­sza odby­ła się w Zagrze­biu w 2013, a w zeszłym roku gości­ła w Buda­pesz­cie. Tak jak i ostat­nio, tak i teraz na impre­zę wybra­ła się rów­nież dele­ga­cja z Polski.

Zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do zaj­rze­nia na stro­nę impre­zy oraz na wyda­rze­nie na Face­bo­oku.


Opublikowano

w

przez

Tagi: