SPOT 2015 – larpuj na północy!

SPOT, czy­li „SPO­Tka­nie z lar­pa­mi” to kon­went, któ­re­go szó­sta edy­cja odbę­dzie się w dniach 22–24 maja 2015 roku w Przy­wi­dzu. SPOT to kon­went o tema­ty­ce fan­ta­stycz­nej, na któ­rym moż­na będzie zagrać w róż­ne­go rodza­ju gry fabu­lar­ne: lar­py, jeepy, fre­efor­my, gry tere­no­we, RPG.

SPOT to lar­po­we spo­tka­nie faj­nych ludzi i dobrych gier czy­li mnó­stwo zaba­wy oraz miłej atmos­fe­ry bez zbęd­ne­go teo­re­ty­zo­wa­nia. To miej­sce przy­ja­zne nowym gra­czom oraz świet­na oka­zja dla sta­rych wyja­da­czy na zła­pa­nie wia­tru w żagle. Biwa­ko­wo-kon­wen­to­wy kli­mat przy­cią­ga gra­czy i twór­ców z całej Pol­ski, dla­te­go to dobre miej­sce na roz­po­czę­cie przy­go­dy z gra­mi fabularnymi.

Orga­ni­za­to­ra­mi szó­stej edy­cji SPO­Ta są: Klub Fan­ta­sty­ki Zardze­wia­ły Topór, Insa­nia i blog Ja Ty Gry, któ­rzy wkła­da­ją w nie­go całą swo­ją ener­gię i doświad­cze­nie, aby każ­de kolej­ne SPO­Tka­nie z lar­pa­mi było lep­sze od poprzedniego.

Naj­waż­niej­sze daty:
23 lute­go 2015  otwar­cie akre­dy­ta­cji i zgła­sza­nia punk­tów pro­gra­mu
31 mar­ca 2015  zamknię­cie przyj­mo­wa­nia punk­tów pro­gra­mu ze zniż­ką 100%
1 maja 2015  zamknię­cie przyj­mo­wa­nia punk­tów pro­gra­mu
12 maja 2015  publi­ka­cja pro­gra­mu SPO­Ta 2015
22–24 maja 2015  SPOT

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie impre­zy oraz na Face­bo­oko­wym fan­pa­ge­’u.


Opublikowano

w

przez

Tagi: