Strona główna » Black­Box No.10 – sekrety Apolla i jego muz
Piotr Milews­ki | 28 kwiet­nia 2015 | Wieś­ci

10 maja odbędzie się już dziesią­ty Black­Box (kiedy to się stało?), więc jak zwyk­le przy­go­towal­iśmy coś spec­jal­nego. Zaczni­jmy od prostego pyta­nia. Czy nie zas­tanaw­ia­cie się cza­sem, dlaczego współczesne malarst­wo tak częs­to jest dzi­waczne, niezrozu­mi­ałe, chao­ty­czne, bełkotli­we… Po pros­tu brzy­d­kie? Czyż­by muza odpowiedzial­na za tę gałąź sztu­ki odeszła, lub przy­trafiło jej się coś złego? Co na to Apol­lo, jej bezpośred­ni przełożony? Jeśli chcesz znać odpowiedź, musisz nas koniecznie odwiedz­ić!

Odpowiedź na powyższe wąt­pli­woś­ci może kryć się w sce­nar­iuszu Noc w muzeum, który pod­czas pier­wszej edy­cji konkur­su lar­powego Złote Mas­ki w 2010 roku znalazł się wśród nomi­nowanych do nagrody w kat­e­gorii „Najlep­szy zespół Mis­trzów Gry”.  Ze wzglę­du na wyma­gania logisty­czne od tamtej pory larp nie był nigdzie prezen­towany. Na szczęś­cie goszczą­ca nas klubo­ga­le­ria Bunki­er ma wszys­tko, czego potrze­ba, aby przeprowadz­ić tę dość skom­p­likowaną grę. Okaz­ja sta­je się więc po dwakroć wyjątkowa. Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich, którym bliska jest kondy­c­ja współczes­nego malarst­wa. Wprost ze zwykłej wys­tawy zostaniecie por­wani do onirycznej krainy, w której żyją muzy, bogowie i… Sama Sztu­ka.

Śledź­cie uważnie nasz pro­fil w ser­wisie Face­book. Będą się na nim pojaw­iać mate­ri­ały, które mogą pomóc Wam odnaleźć się w efe­merycznej rzeczy­wis­toś­ci najbliższej gry.

Na zakończe­nie miła niespodzian­ka. Pod­jęliśmy współpracę z Wojew­ódzką i Miejską Bib­lioteką Pub­liczną im. Josepha Con­ra­­da-Korzeniowskiego. Jeśli jesteś­cie posi­adacza­mi Kar­ty do Kul­tu­ry, może­cie nabyć bile­ty na Noc w muzeum w nowej, niższej cenie. Wystar­czy kliknąć TU.

Przewiń do góry