Black­Box No.10 – sekrety Apolla i jego muz

10 maja odbę­dzie się już dzie­sią­ty Black­Box (kie­dy to się sta­ło?), więc jak zwy­kle przy­go­to­wa­li­śmy coś spe­cjal­ne­go. Zacznij­my od pro­ste­go pyta­nia. Czy nie zasta­na­wia­cie się cza­sem, dla­cze­go współ­cze­sne malar­stwo tak czę­sto jest dzi­wacz­ne, nie­zro­zu­mia­łe, cha­otycz­ne, beł­ko­tli­we… Po pro­stu brzyd­kie? Czyż­by muza odpo­wie­dzial­na za tę gałąź sztu­ki ode­szła, lub przy­tra­fi­ło jej się coś złe­go? Co na to Apol­lo, jej bez­po­śred­ni prze­ło­żo­ny? Jeśli chcesz znać odpo­wiedź, musisz nas koniecz­nie odwiedzić!

Odpo­wiedź na powyż­sze wąt­pli­wo­ści może kryć się w sce­na­riu­szu Noc w muzeum, któ­ry pod­czas pierw­szej edy­cji kon­kur­su lar­po­we­go Zło­te Maski w 2010 roku zna­lazł się wśród nomi­no­wa­nych do nagro­dy w kate­go­rii „Naj­lep­szy zespół Mistrzów Gry”.  Ze wzglę­du na wyma­ga­nia logi­stycz­ne od tam­tej pory larp nie był nigdzie pre­zen­to­wa­ny. Na szczę­ście gosz­czą­ca nas klu­bo­ga­le­ria Bun­kier ma wszyst­ko, cze­go potrze­ba, aby prze­pro­wa­dzić tę dość skom­pli­ko­wa­ną grę. Oka­zja sta­je się więc po dwa­kroć wyjąt­ko­wa. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rym bli­ska jest kon­dy­cja współ­cze­sne­go malar­stwa. Wprost ze zwy­kłej wysta­wy zosta­nie­cie porwa­ni do oni­rycz­nej kra­iny, w któ­rej żyją muzy, bogo­wie i… Sama Sztuka.

Śledź­cie uważ­nie nasz pro­fil w ser­wi­sie Face­bo­ok. Będą się na nim poja­wiać mate­ria­ły, któ­re mogą pomóc Wam odna­leźć się w efe­me­rycz­nej rze­czy­wi­sto­ści naj­bliż­szej gry.

Na zakoń­cze­nie miła nie­spo­dzian­ka. Pod­ję­li­śmy współ­pra­cę z Woje­wódz­ką i Miej­ską Biblio­te­ką Publicz­ną im. Jose­pha Con­ra­da-Korze­niow­skie­go. Jeśli jeste­ście posia­da­cza­mi Kar­ty do Kul­tu­ry, może­cie nabyć bile­ty na Noc w muzeum w nowej, niż­szej cenie. Wystar­czy klik­nąć TU.


Opublikowano

w

przez

Tagi: