Strona główna » Wiosenny harmonogram
Piotr Milews­ki | 13 kwiet­nia 2015 | Wieś­ci

Wios­na wybuchła za okna­mi, wszys­tko kwit­nie i zie­leni się na potęgę. Wiadomy znak: jeszcze kil­ka tygod­ni, a lar­pow­cy porzucą domost­wa i na let­nie miesiące wyruszą grać w lasach i puszczach, nad jezio­ra­mi i w górach, czyli w sze­roko poję­tym tere­nie otwartym.

Black­Box jest inic­jaty­wą jesi­en­no-zimowo-wiosen­ną, tak więc nieubła­ganie zbliża się koniec naszego pier­wszego sezonu. Ostat­nie trzy spotka­nia postanow­iliśmy maksy­mal­nie zróżni­cow­ać pod wzglę­dem pro­gra­mu, tak aby każdy znalazł coś dla siebie, zan­im zamkniemy nasze pod­wo­je na lato.

19.04 zaprasza­my Was na jeep­for­ma Romeo i Merkucjo. To niebanal­na wari­ac­ja na tem­at najsłyn­niejszego roman­su świa­ta, czyli his­torii pięknej Julii i nie mniej pięknego Romea, którym nie było pisane żyć razem dłu­go i szczęśli­wie. Ta gra to sce­nar­iusz o męskiej przy­jaźni oraz o tym, jak zmienia ją wkracza­ją­ca na scenę życia Wiel­ka Miłość.

Wstęp na grę Romeo i Merkucjo jest dar­mowy.

10.05 zde­cy­dowal­iśmy się zaprezen­tować Wam larpa Noc w Muzeum, który w 2010 r. pod­czas pier­wszej edy­cji konkur­su Złote Mas­ki otrzy­mał nom­i­nację do nagrody w kat­e­gorii „Najlep­szy zespół Mis­trzów Gry”. Ta gra to lek­ka, onirycz­na kome­dia „po drugiej stron­ie lus­tra”, która pozwala spo­jrzeć na najwięk­sze dzieła świa­towego malarst­wa z zupełnie nowej per­spek­ty­wy. Gracze wcielą się w niej w zwykłych bywal­ców znanej galerii sztu­ki, którym przy­darza się dość niezwykła przy­go­da. W końcu nie co dzień ma się okazję być por­wanym przez samego Apol­la, boga wszel­kich sztuk.

Wstęp na grę Noc w Muzeum jest bile­towany. Bile­ty będą dostęp­ne online w cenie 10 zło­tych od 20.04

31.05 24.05 zakończymy sezon na śmieszno i straszno. Dużo śmiechu czeka wszys­t­kich w trak­cie jeep­for­ma Stary niedźwiedź moc­no śpi, góral­skiej komedii o sprawach dams­kich, męs­kich i tych pomiędzy. Z dodatkiem odrobiny magii. W tym samym cza­sie Dar­iusz Doma­gal­s­ki zabierze 5 graczy w kos­mos w trak­cie swo­jej gry Silen­tium Uni­ver­si. Podróż nie będzie ani łat­wa, ani śmiesz­na. Zakup biletów sugeru­je­my wiel­bi­cielom hor­roru i głębok­iego zanurza­nia się w postać i odgry­wany sce­nar­iusz.

Wstęp na grę Stary niedźwiedź moc­no śpi jest dar­mowy.
Wstęp na grę Silen­tium Uni­ver­si jest bile­towany. Bile­ty będą dostęp­ne online w cenie 10 zło­tych od 20.04.

Jako, że obie gry odby­wa­jące się 31 maja 24 maja to dość krótkie sce­nar­iusze, prag­niemy po ich zakończe­niu ucz­cić z Wami zamknię­cie pier­wszego sezonu Black­Box 3City. Rez­er­wu­j­cie więc czas i nie planu­j­cie niczego ważnego na Dzień Dziec­ka!

 

Przewiń do góry