Wiosenny harmonogram

Wio­sna wybu­chła za okna­mi, wszyst­ko kwit­nie i zie­le­ni się na potę­gę. Wia­do­my znak: jesz­cze kil­ka tygo­dni, a lar­pow­cy porzu­cą domo­stwa i na let­nie mie­sią­ce wyru­szą grać w lasach i pusz­czach, nad jezio­ra­mi i w górach, czy­li w sze­ro­ko poję­tym tere­nie otwartym.

Black­Box jest ini­cja­ty­wą jesien­no-zimo­wo-wio­sen­ną, tak więc nie­ubła­ga­nie zbli­ża się koniec nasze­go pierw­sze­go sezo­nu. Ostat­nie trzy spo­tka­nia posta­no­wi­li­śmy mak­sy­mal­nie zróż­ni­co­wać pod wzglę­dem pro­gra­mu, tak aby każ­dy zna­lazł coś dla sie­bie, zanim zamknie­my nasze podwo­je na lato.

19.04 zapra­sza­my Was na jeep­for­ma Romeo i Mer­ku­cjo. To nie­ba­nal­na waria­cja na temat naj­słyn­niej­sze­go roman­su świa­ta, czy­li histo­rii pięk­nej Julii i nie mniej pięk­ne­go Romea, któ­rym nie było pisa­ne żyć razem dłu­go i szczę­śli­wie. Ta gra to sce­na­riusz o męskiej przy­jaź­ni oraz o tym, jak zmie­nia ją wkra­cza­ją­ca na sce­nę życia Wiel­ka Miłość.

Wstęp na grę Romeo i Mer­ku­cjo jest darmowy.

10.05 zde­cy­do­wa­li­śmy się zapre­zen­to­wać Wam lar­pa Noc w Muzeum, któ­ry w 2010 r. pod­czas pierw­szej edy­cji kon­kur­su Zło­te Maski otrzy­mał nomi­na­cję do nagro­dy w kate­go­rii „Naj­lep­szy zespół Mistrzów Gry”. Ta gra to lek­ka, oni­rycz­na kome­dia „po dru­giej stro­nie lustra”, któ­ra pozwa­la spoj­rzeć na naj­więk­sze dzie­ła świa­to­we­go malar­stwa z zupeł­nie nowej per­spek­ty­wy. Gra­cze wcie­lą się w niej w zwy­kłych bywal­ców zna­nej gale­rii sztu­ki, któ­rym przy­da­rza się dość nie­zwy­kła przy­go­da. W koń­cu nie co dzień ma się oka­zję być porwa­nym przez same­go Apol­la, boga wszel­kich sztuk.

Wstęp na grę Noc w Muzeum jest bile­to­wa­ny. Bile­ty będą dostęp­ne onli­ne w cenie 10 zło­tych od 20.04

31.05 24.05 zakoń­czy­my sezon na śmiesz­no i strasz­no. Dużo śmie­chu cze­ka wszyst­kich w trak­cie jeep­for­ma Sta­ry niedź­wiedź moc­no śpi, góral­skiej kome­dii o spra­wach dam­skich, męskich i tych pomię­dzy. Z dodat­kiem odro­bi­ny magii. W tym samym cza­sie Dariusz Doma­gal­ski zabie­rze 5 gra­czy w kosmos w trak­cie swo­jej gry Silen­tium Uni­ver­si. Podróż nie będzie ani łatwa, ani śmiesz­na. Zakup bile­tów suge­ru­je­my wiel­bi­cie­lom hor­ro­ru i głę­bo­kie­go zanu­rza­nia się w postać i odgry­wa­ny scenariusz.

Wstęp na grę Sta­ry niedź­wiedź moc­no śpi jest dar­mo­wy.
Wstęp na grę Silen­tium Uni­ver­si jest bile­to­wa­ny. Bile­ty będą dostęp­ne onli­ne w cenie 10 zło­tych od 20.04.

Jako, że obie gry odby­wa­ją­ce się 31 maja 24 maja to dość krót­kie sce­na­riu­sze, pra­gnie­my po ich zakoń­cze­niu uczcić z Wami zamknię­cie pierw­sze­go sezo­nu Black­Box 3City. Rezer­wuj­cie więc czas i nie pla­nuj­cie nicze­go waż­ne­go na Dzień Dziecka!

 


Opublikowano

w

przez

Tagi: