Publi­ku­je­my listę posta­ci na lar­pa Silen­tium Uni­ver­si, któ­ry odbę­dzie się w nad­cho­dzą­cą nie­dzie­lę.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do zaku­pu bile­tów i kon­tak­tu za pośred­nic­twem ema­ila: info@bb3c.pl, w celu zare­zer­wo­wa­nia wybra­nej posta­ci.