Birdman – opis gry

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę zapra­sza­my Was na pierw­sze w tym sezo­nie spo­tka­nie Black­Box 3City! Mamy dla Was dwie gry, któ­re spo­tka­ły się z powszech­nym uzna­niem. Już dziś rusza sprze­daż bile­tów.

Larp Bird­man to gra nagro­dzo­na na tego­rocz­nym kon­wen­cie Pyr­kon Zło­ty­mi Maska­mi Grand Prix za naj­lep­sze­go lar­pa. Bird­man jest lar­po­wą adap­ta­cją świet­ne­go, nagro­dzo­ne­go Osca­rem fil­mu o tym samym tytu­le. Gra sku­pi się na wybra­nych wąt­kach fil­mo­we­go pierwowzoru.

Krót­ki wstęp fabu­lar­ny:
Rig­gan Thom­son, aktor odgry­wa­ją­cy nie­gdyś fil­mo­wą postać kul­to­we­go super­bo­ha­te­ra, wyzna­cza sobie zada­nie wysta­wie­nia sztu­ki na deskach słyn­ne­go teatru przy Broad­wayu. Cel nie jest łatwy do osią­gnię­cia, a przy­go­to­wa­nia są naje­żo­ne nie­ocze­ki­wa­ny­mi trud­no­ścia­mi i zwro­ta­mi akcji, któ­re czę­sto doty­czą spraw dużo bar­dziej przy­ziem­nych, niż broad­way­ow­ska sztu­ka. Do pre­mie­ry pozo­stał mniej niż tydzień, a jak­by pro­ble­mów było mało, na sku­tek nie­szczę­śli­we­go wypad­ku z udzia­łu w spek­ta­klu musiał zre­zy­gno­wać jeden z głów­nych akto­rów. Kto wie, jak roz­wi­nie się ta sytu­acja i czy zwy­cię­sko wyj­dzie z niej Sztu­ka czy pro­ble­my dnia codziennego…

Wię­cej infor­ma­cji o Bird­ma­nie tutaj.

O jeepie Kuszenie/Zbawienie pisa­li­śmy ostat­nio, tu odświe­ży­cie sobie informacje.

Zapra­sza­my serdecznie!


Opublikowano

w

przez

Tagi: