BlackBox No.12 – Zaczynamy nowy sezon !

Witaj­cie po waka­cjach! Czas roz­po­cząć dru­gi sezon zaba­wy z Black­Box 3City!

Dostar­cza­my lar­py i jeepy publicz­no­ści Trój­mia­sta, szcze­gól­nie oso­bom, któ­re nie mia­ły do tej pory moż­li­wo­ści posma­ko­wać takiej roz­ryw­ki. Nie zapo­mi­na­my też o doświad­czo­nych gra­czach, dla któ­rych w tym sezo­nie przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka sma­ko­wi­tych kąsków. Nie zmie­nia­my miej­sca ani for­mu­ły – spo­tka­cie nas tak jak dotych­czas w Klu­bo­ga­le­rii Bun­kier. Tak jak dotąd sku­pi­my się przede wszyst­kim na spraw­dzo­nych i cenio­nych grach, ale spo­dzie­waj­cie się też kil­ku mniej zna­nych tytułów.

Naj­bliż­sze spo­tka­nie Black­Box 3City będzie mia­ła miej­sce 25 paź­dzier­ni­ka. Zagra­my w dwa świet­ne tytu­ły: nagro­dzo­ne­go Zło­tą Maską lar­pa Bird­man Jaku­ba Barań­skie­go oraz zna­ne­go jeepa Kuszenie/Zbawienie Kami­la Bart­cza­ka, któ­ry część z Was mia­ła oka­zję już poznać w ubie­głym roku.

Jeśli tra­fi­li­ście do nas przez przy­pa­dek może­cie chcieć się dowie­dzieć czym są lar­py i jeepy.

Może­cie rów­nież obej­rzeć gale­rie z poprzed­niej edy­cji Kuszenia/Zbawienia: pierw­sza, dru­ga.

Spo­dzie­waj­cie się infor­ma­cji o lar­pie Bird­man już wkrótce!

Zapra­sza­my serdecznie!

Eki­pa BB3C


Opublikowano

w

przez

Tagi: