Black­Box No.14. Scoia’tael: terroryzm w świecie Wiedźmina

Zapra­sza­my na 14. spo­tka­nie z cyklu Black­Box 3City. W naj­bliż­szym tygo­dniu spo­ty­ka­my się, żeby prze­żyć wspól­nie kolej­ną przy­go­dę osa­dzo­ną w świe­cie Wiedźmina.
 
 
Sco­ia­’ta­el, bojow­ni­cy o wol­ność, o prze­trwa­nie, wal­czą­cy z rasi­zmem i dys­kry­mi­na­cją, jakich nie­lu­dzie dozna­ją od ludzi pod­czas naszej gry sta­ną się ter­ro­ry­sta­mi, któ­rzy prze­trzy­mu­ją zakład­ni­ków w domu gieł­dy dla osią­gnię­cia swo­ich celów. Nie ocze­kuj­cie jed­nak akcji Szkla­nej pułap­ki ani intryg z Argo. Sku­pi­my się raczej na ambi­wa­lent­nych emo­cjach i moral­nej nie­jed­no­znacz­no­ści jak w Mise­ry czy Kapi­tan Phil­lips. Nie zabrak­nie też zwro­tów akcji rodem z Air For­ce One, jeśli tyl­ko pomo­że nam to opo­wie­dzieć cie­kaw­szą historię.
 
Zakład­ni­cy to tytuł sen­sa­cyj­no-psy­cho­lo­gicz­ne­go jeep­for­mu, któ­ry będzie­my mie­li oka­zję prze­żyć w nie­dzie­lę 29 listo­pa­da o godzi­nie 18.00.
 
Szy­kuj­cie się na solid­ną daw­kę emocji!
 
Wstęp wol­ny! Zabierz­cie znajomych! 
 
Do zoba­cze­nia już za tydzień!

Opublikowano

w

przez

Tagi: