BlackBox No.13 — poliamoria po wiedźmińsku

Zapra­sza­my na 13. spo­tka­nie z cyklu Black­Box 3City. Dla nie­któ­rych pecho­wa, dla nie­któ­rych szczę­śli­wa, trzy­nast­ka to bez wąt­pie­nia licz­ba magicz­na. Taka będzie też nasza naj­bliż­sza gra. Peł­na magii, emo­cji, pożą­da­nia. Gra o miło­ści, o kłam­stwie, gra w któ­rej znaj­dzie się mniej­sze i więk­sze zło, w któ­rej pętla na szyi głów­ne­go boha­te­ra będzie coraz bar­dziej się zaci­skać… Wiedź­min wyda­je się stać na stra­co­nej pozy­cji. Yen, Triss… A teraz Keira. Kie­dyś muszą się spo­tkać i to będzie praw­dzi­wy Koniec. Trze­ba odwlec ten moment. Kto pomo­że Geraltowi?
 
Wiedź­min i cza­ro­dziej­ki  taki tytuł nosi kome­dio­wy jeep­form, któ­ry zapre­zen­tu­je­my wam w nie­dzie­lę 22 listopada.
 
Jeśli lubi­cie pośmiać się z cudzych pery­pe­tii miło­snych, jeśli sami pro­wa­dzi­cie życie nie tak cie­ka­we i chcie­li­by­ście zasma­ko­wać Wiel­kich Emo­cji w Kon­tro­lo­wa­nych Warun­kach, nie może Was zabrak­nąć na naszym kolej­nym spo­tka­niu. Publicz­ność, zwłasz­cza w wyda­niu kre­atyw­nym, jak zawsze mile widziana.
 
Wstęp wol­ny! War­to więc zabrać pod pachę znajomych. 
 
Do zoba­cze­nia!

Opublikowano

w

przez

Tagi: