Strona główna » BlackBox No.13 — poliamoria po wiedźmińsku
Piotr Budzisz | 13 listopa­da 2015 | Wieś­ci
Zaprasza­my na 13. spotkanie z cyk­lu Black­Box 3City. Dla niek­tórych pechowa, dla niek­tórych szczęśli­wa, trzy­nast­ka to bez wąt­pi­enia licz­ba mag­icz­na. Taka będzie też nasza najbliższa gra. Peł­na magii, emocji, pożą­da­nia. Gra o miłoś­ci, o kłamst­wie, gra w której zna­jdzie się mniejsze i więk­sze zło, w której pęt­la na szyi głównego bohat­era będzie coraz bardziej się zaciskać… Wiedźmin wyda­je się stać na stra­conej pozy­cji. Yen, Triss… A ter­az Keira. Kiedyś muszą się spotkać i to będzie prawdzi­wy Koniec. Trze­ba odwlec ten moment. Kto pomoże Ger­al­towi?
 
Wiedźmin i czar­o­dziej­ki  taki tytuł nosi kome­diowy jeep­form, który zaprezen­tu­je­my wam w niedzielę 22 listopa­da.
 
Jeśli lubi­cie pośmi­ać się z cud­zych perypetii miłos­nych, jeśli sami prowadzi­cie życie nie tak ciekawe i chcielibyś­cie zas­makować Wiel­kich Emocji w Kon­trolowanych Warunk­ach, nie może Was zabraknąć na naszym kole­jnym spotka­niu. Pub­liczność, zwłaszcza w wyda­niu kreaty­wnym, jak zawsze mile widziana.
 
Wstęp wol­ny! Warto więc zabrać pod pachę zna­jomych. 
 
Do zobaczenia!
Przewiń do góry