„Opóźnienie może ulec zmianie” – bilety

Wigi­lia za pasem. Na pew­no cięż­ko pra­cu­je­cie, wie­my, my rów­nież,  dla­te­go mamy dla Was pro­po­zy­cję. Zrób­cie sobie pre­zent. To może być coś drob­ne­go, nie­wiel­kie­go… Na przy­kład bilet na następ­ne­go black­bo­xo­we­go larpa.

Bądź­my szcze­rzy: po trzech dniach uczto­wa­nia na pew­no naj­dzie Was ocho­ta, aby uciec jak naj­da­lej od świą­tecz­ne­go sto­łu. Zrób­my to razem, pocią­giem któ­re­go Opóź­nie­nie może ulec zmia­nie.

Bile­ty, jak zawsze, dostęp­ne są na stro­nie evenea.pl. I jak zwy­kle obo­wią­zu­je 20% zniż­ka dla posia­da­czy Kar­ty do Kul­tu­ry, wystar­czy wpi­sać w trak­cie zaku­pów kod: KARTA DO KULTURY.

Do zoba­cze­nia!

 


Opublikowano

w

przez

Tagi: