Uwa­ga, uwa­ga! Ogła­sza­my zapo­wie­dzia­ną nie­spo­dzian­kę!

Jak wie­cie, w nie­dzie­lę gra­my w Stra­tę. Sce­na­riusz zapo­wia­da się cicho i reflek­syj­nie. Mamy nadzie­ję, że ta gra speł­ni Wasze ocze­ki­wa­nia. Mimo to posta­no­wi­li­śmy zro­bić sobie wewnętrz­ną kon­ku­ren­cję i zapro­po­no­wać Wam dru­gą grę, któ­rą popro­wa­dzi­my rów­no­le­gle. 

Nie­spo­dzian­ko­wą grą będzie słyn­ny Snow larp roz­gry­wa­ny w samo­cho­dzie. Gra­cze odgry­wa­ją rodzi­nę pod­czas wspól­nej podró­ży samo­cho­dem, wcho­dzą też w inte­rak­cje z przy­pad­ko­wy­mi prze­chod­nia­mi, któ­rzy nie są świa­do­mi, że bio­rą udział w lar­pie. 

Trzy­maj­cie kciu­ki  jeże­li pogo­da dopi­sze, roze­gra­my Snow w śnież­nej sce­ne­rii!

Zapra­sza­my wszyst­kich spra­gnio­nych nowych wra­żeń!