Black­Box No.18 — Umarł Król niech żyje Król!

Na ostat­nim spo­tka­niu posta­wi­li­śmy na peł­ną spon­ta­nicz­ność. Nie zagra­li­śmy w Sty­pęnie wysta­wi­li­śmy Upgra­deZamiast tego zagra­li­śmy w kame­ral­ną Panią i Otto. Nie zmie­nia to fak­tu, że obie gry, któ­re były w pla­nie są war­te popro­wa­dze­nia. Chce­my dać Wam real­ną szan­sę na udział w nagra­dza­nej Sty­pie, dla­te­go tym razem ogła­sza­my wyda­rze­nie wcze­śniej. Napraw­dę war­to wziąć udział, a naj­le­piej wziąć ze sobą kil­ku zna­jo­mych. Nawet jak nie znaj­dzie się miej­sce na Sty­pie, to w blo­kach star­to­wych będzie na Was cze­kał Upgra­de, któ­ry z powo­dze­niem zaan­ga­żu­je w roz­gryw­kę nawet dwa­dzie­ścia (!) osób.

Sty­pa to larp nagro­dzo­ny w 2014 roku pierw­szym Soko­łem w histo­rii kon­kur­su lar­po­we­go Lar­py Naj­wyż­szych Lotów. W zamy­śle orga­ni­za­to­rów kon­kurs ma wal­czyć z róż­ny­mi prze­ja­wa­mi lar­po­wej sztam­py. Twór­cy, któ­rzy zgło­si­li się do pre­mie­ro­wej edy­cji musie­li zmie­rzyć się z tema­tem „Umarł Król, niech żyje Król”. Kamil Bart­czak i Prze­my­sław Szym­czak zro­bi­li to naj­le­piej, zabie­ra­jąc gra­czy na pol­ską sty­pę po wła­ści­cie­lu małe­go warsz­ta­tu samo­cho­do­we­go. Jeśli bli­skie jest Wam kino Woj­cie­cha Sma­rzow­skie­go, koniecz­nie wybierz­cie się na tego wła­śnie larpa.

Dru­ga gra, Upgra­de, to skan­dy­naw­ski jeep­form star­szy od Sty­py o 10 lat. Jego auto­rzy to Olle Jons­son, Thor­bi­örn Frit­zon i Tobias Wrig­stad, któ­rzy (być może) oglą­da­li zbyt wie­le pro­gra­mów typu reali­ty show. Gra toczy się w luk­su­so­wym kuror­cie, z dala od wszel­kich trosk. Posta­cie, two­rzą­ce pary, mogą ze sobą dowol­nie zry­wać, wra­cać i for­mo­wać nowe związ­ki. Na zakoń­cze­nie gry zde­cy­du­ją, czy powró­cą w ramio­na tych, z któ­ry­mi poja­wi­li się na wyspie, czy też upgra­de­’u­ją swo­je życie uczu­cio­we i zwią­żą się z kimś innym. Dosko­na­ły sce­na­riusz, któ­ry korzy­sta z wie­lu typo­wo jeep­for­mo­wych technik.

Nasze spo­tka­nie odbę­dzie się 13 mar­ca o godzi­nie 18:00. Bile­ty na lar­pa Sty­pa będą dostęp­ne onli­ne w cenie 20 zło­tych. Jeśli zde­cy­du­je­my się zagrać tak­że w Upgra­de — to tyl­ko kwe­stia tego, jak wie­lu zna­jo­mych uda się Wam ścią­gnąć — to gra ta będzie darmowa!

Pole­ca­my!


Opublikowano

w

przez

Tagi: