Niedziela bez „Stypy”

Panie i Pano­wie,
Z przy­czyn nie­za­leż­nych od nas musi­my odwo­łać jeden z jutrzej­szych lar­pów, grę Sty­pa.

Lar­pa popro­wa­dzi­my dla Was w innym ter­mi­nie. Zaku­pio­ne bile­ty moż­na wyko­rzy­stać w dowol­nym innym ter­mi­nie na dowol­ny inny sce­na­riusz, lub też skon­tak­to­wać się w spra­wie zwro­tu gotówki.

Jeep­form Upgra­de odbę­dzie się planowo.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: