Black­Box No.17 – Stypa i reality show

Na naszej sce­nie sta­ra­my się pre­zen­to­wać róż­no­rod­ne gry, mie­szać kon­wen­cje, gatun­ki i nastro­je. Ostat­nio byli­śmy bar­dzo poważ­ni, dla­te­go nasze luto­we spo­tka­nie posta­no­wi­li­śmy popro­wa­dzić nie­co bar­dziej na weso­ło. W pro­gra­mie znaj­du­ją się dwie gry. Jed­na z nich jest tra­gi­ko­me­dią, dru­ga raczej kome­dio­dra­ma­tem. Oprócz tej gatun­ko­wej bli­sko­ści dzie­li je chy­ba wszyst­ko inne.

Pierw­sza z nich to larp Sty­pa, nagro­dzo­ny w 2014 roku pierw­szym Soko­łem w histo­rii kon­kur­su lar­po­we­go Lar­py Naj­wyż­szych Lotów. W zamy­śle orga­ni­za­to­rów kon­kurs ma wal­czyć z róż­ny­mi prze­ja­wa­mi lar­po­wej sztam­py. Twór­cy, któ­rzy zgło­si­li się do pre­mie­ro­wej edy­cji musie­li zmie­rzyć się z tema­tem „Umarł Król, niech żyje Król”. Kamil Bart­czak i Paweł Szym­czak zro­bi­li to naj­le­piej, zabie­ra­jąc gra­czy na pol­ską sty­pę po wła­ści­cie­lu małe­go warsz­ta­tu samo­cho­do­we­go. Jeśli bli­skie jest Wam kino Woj­cie­cha Sma­rzow­skie­go, koniecz­nie wybierz­cie się na tego wła­śnie larpa.

Dru­ga gra, Upgra­de, to skan­dy­naw­ski jeep­form star­szy od Sty­py o 10 lat. Jego auto­rzy to Olle Jons­son, Thor­bi­örn Frit­zon i Tobias Wrig­stad, któ­rzy (być może) oglą­da­li zbyt wie­le pro­gra­mów typu reali­ty show. Gra toczy się w luk­su­so­wym kuror­cie, z dala od wszel­kich trosk. Posta­cie, two­rzą­ce pary, mogą ze sobą dowol­nie zry­wać, wra­cać i for­mo­wać nowe związ­ki. Na zakoń­cze­nie gry zde­cy­du­ją, czy powró­cą w ramio­na tych, z któ­ry­mi poja­wi­li się na wyspie, czy też upgra­de­’u­ją swo­je życie uczu­cio­we i zwią­żą się z kimś innym. Dosko­na­ły sce­na­riusz, któ­ry korzy­sta z wie­lu typo­wo jeep­for­mo­wych technik.

Nasze spo­tka­nie odbę­dzie się 28 lute­go o godzi­nie 18:00. Bile­ty na lar­pa Sty­pa są dostęp­ne onli­ne w cenie 20 zło­tych. Wstęp i udział w grze Upgra­de jest darmowy.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: