Lewiatan zjadł nam koniec sezonu

Panie i pano­wie, minę­ło bar­dzo dużo cza­su od nasze­go ostat­nie­go spo­tka­nia. Z przy­czyn nie­za­leż­nych od nas nie byli­śmy w sta­nie popro­wa­dzić spo­tkań zapla­no­wa­nych pier­wot­nie na kwie­cień i maj. Na szczę­ście, dzię­ki uprzej­mo­ści gosz­czą­cej nas Klub­ga­le­rii “Bun­kier”, mamy moż­li­wość popro­wa­dze­nia jesz­cze jed­nej gry w czerw­cu i ofi­cjal­ne­go zakoń­cze­nia dru­gie­go sezo­nu naszej działalności.

Panie i Pano­wie, ser­decz­nie zapra­sza­my Was w nie­dzie­lę 19.06.2016 na larp Lewia­tan autor­stwa Artu­ra Woź­nia­ka. W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su lar­po­we­go Zło­te Maski gra otrzy­ma­ła naj­wyż­sze wyróż­nie­nie — nagro­dę Grand Prix. Dzię­ku­je­my Artu­ro­wi za udo­stęp­nie­nie sce­na­riu­sza i mamy nadzie­ję, że wyna­gro­dzi Wam on dłu­gą prze­rwą mię­dzy naszy­mi spotkaniami.

Larp jest fre­efor­mem osa­dzo­nym w cza­sie wojen napo­le­oń­skich. Opo­wia­da o losach zało­gi bry­tyj­skie­go okrę­tu wojen­ne­go, któ­ra w przed­dzień bitwy pod Tra­fal­ga­rem zosta­je posta­wio­na przed sądem woj­sko­wym. W grze dostęp­ne są tyl­ko role męskie, ale jak poka­za­ła kon­kur­so­wa odsło­na lar­pu, kobie­ty radzą sobie z tym dosko­na­le. Odtwór­czy­ni roli bos­ma­na, Joan­na Jew­strat, rów­nież otrzy­ma­ła Zło­tą Maskę w kate­go­rii “Naj­lep­szy Gracz”. Zna­jąc bywal­czy­nie naszych spo­tkań, nie mamy wąt­pli­wo­ści, że i wy pora­dzi­cie sobie z wyzwaniem.

Po lar­pie zapra­sza­my na wspól­ne piwo i może coś słod­kie­go 🙂 Do zobaczenia!

p.s. Zapo­mnie­li­śmy dodać, że z oka­zji zakoń­cze­nia sezo­nu, wstęp na grę jest wol­ny. Jeśli chce­cie zapro­sić na grę swo­ich zna­jo­mych, któ­rzy nie zetknę­li się do tej pory z lar­po­wa­niem — to ide­al­ny moment.


Opublikowano

w

przez

Tagi: