Strona główna » Lewiatan zjadł nam koniec sezonu
Piotr Budzisz | 9 czer­w­ca 2016 | Wieś­ci

Panie i panowie, minęło bard­zo dużo cza­su od naszego ostat­niego spotka­nia. Z przy­czyn nieza­leżnych od nas nie byliśmy w stanie poprowadz­ić spotkań zaplanowanych pier­wot­nie na kwiecień i maj. Na szczęś­cie, dzię­ki uprze­j­moś­ci goszczącej nas Klub­ga­lerii “Bunki­er”, mamy możli­wość poprowadzenia jeszcze jed­nej gry w czer­w­cu i ofic­jal­nego zakończenia drugiego sezonu naszej dzi­ałal­noś­ci.

Panie i Panowie, serdecznie zaprasza­my Was w niedzielę 19.06.2016 na larp Lewiatan autorstwa Artu­ra Woź­ni­a­ka. W tegorocznej edy­cji konkur­su lar­powego Złote Mas­ki gra otrzy­mała najwyższe wyróżnie­nie — nagrodę Grand Prix. Dzięku­je­my Artur­owi za udostęp­nie­nie sce­nar­iusza i mamy nadzieję, że wyna­grodzi Wam on długą prz­er­wą między naszy­mi spotka­ni­a­mi.

Larp jest freeformem osad­zonym w cza­sie wojen napoleońs­kich. Opowia­da o losach zało­gi bry­tyjskiego okrę­tu wojen­nego, która w przed­dzień bitwy pod Trafal­gar­em zosta­je postaw­iona przed sądem wojskowym. W grze dostęp­ne są tylko role męskie, ale jak pokaza­ła konkur­sowa odsłona larpu, kobi­ety radzą sobie z tym doskonale. Odtwór­czyni roli bosmana, Joan­na Jew­strat, również otrzy­mała Złotą Maskę w kat­e­gorii “Najlep­szy Gracz”. Zna­jąc bywal­czynie naszych spotkań, nie mamy wąt­pli­woś­ci, że i wy poradzi­cie sobie z wyzwaniem.

Po larpie zaprasza­my na wspólne piwo i może coś słod­kiego 🙂 Do zobaczenia!

p.s. Zapom­nieliśmy dodać, że z okazji zakończenia sezonu, wstęp na grę jest wol­ny. Jeśli chce­cie zaprosić na grę swoich zna­jomych, którzy nie zetknęli się do tej pory z lar­powaniem — to ide­al­ny moment.

Przewiń do góry