Black­Box No.20 — Kruki i złote węże

Panie i Pano­wie, nad­szedł naj­wyż­szy czas na pre­zen­ta­cję lar­pów, któ­re popro­wa­dzi­my dla Was w trak­cie nasze­go pierw­sze­go spo­tka­nia w tym sezo­nie. Ad rem!
O ile w poprzed­nich latach pre­zen­to­wa­li­śmy gry auto­rów pol­skich i skan­dy­naw­skich, teraz posta­no­wi­li­śmy udać się po nowe sce­na­riu­sze na dru­gą stro­nę Atlan­ty­ku. Zada­nie uła­twi­li nam orga­ni­za­to­rzy i uczest­ni­cy kon­kur­su Gol­den Cobra, któ­rzy publi­ku­ją zna­ko­mi­tą więk­szość swo­ich gier onli­ne w for­ma­cie print&play.

Na począ­tek wybra­li­śmy dwie, któ­re wyjąt­ko­wo przy­pa­dły do gusty jury tego­rocz­nej edycji.

Crow Fune­ral, czy­li Zbrod­nia Wykra­ka­na, to gra, któ­ra otrzy­ma­ła nagro­dę za “Naj­lep­sze wyko­rzy­sta­nie doty­ku”. Brzmi dziw­nie, ale taka jest spe­cy­fi­ka zma­gań pod egi­dą zło­te­go węża. Orga­ni­za­to­rzy rywa­li­za­cji co roku przy­zna­ją nagro­dy w innych kate­go­riach, nie­rzad­ko nie­ba­nal­nych. Jed­no z wyzwań, jakie posta­wio­no przed uczest­ni­ka­mi edy­cji 2015 doty­czy­ło wła­śnie uży­cia doty­ku jako klu­czo­we­go ele­men­tu gry. 
Nagro­dzo­ny sce­na­riusz to szyb­ka i dyna­micz­na gra. Aby dodać jej kli­ma­tu, jak rzad­ko robi­my to w przy­pad­ku jeep­for­mów i fre­efor­mów, pro­si­my Was o przy­go­to­wa­nie stro­jów. Jeśli nie jest to dla Was pro­ble­mem, przyjdź­cie w czar­nych blu­zach (naj­le­piej z kap­tu­rem) i/lub miej­cie dowol­ne, czar­ne nakry­cie gło­wy. Z góry dziękujemy!

Dru­gi larp pod tytu­łem Writ­ten by Vic­tors, czy­li Spi­sa­na przez Zwy­cięz­ców, opo­wia­da o współ­dzie­le­niu pamię­ci i prze­pi­sy­wa­niu histo­rii. Temat jest zaska­ku­ją­co aktu­al­ny, dla­te­go bez waha­nia zde­cy­do­wa­li­śmy się zapre­zen­to­wać go w ramach naszych spo­tkań. Wspól­nie spró­bu­je­my zbu­do­wać dwie zupeł­nie róż­ne kul­tu­ry, opi­sze­my ich bole­sną, wspól­ną histo­rię, a póź­niej wrzu­ci­my ją w try­by cza­su i spo­łecz­nej nie­pa­mię­ci. Bar­dzo jeste­śmy cie­ka­wi osta­tecz­ne­go rezultatu.

Tak jak infor­mo­wa­li­śmy w poprzed­nich wie­ściach, Black­Bo­xo­we spo­tka­nie po raz pierw­szy odbę­dzie się w Gdy­ni. Gościć będzie nas Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych w Pomor­skim Par­ku Nauko­wo — Technologicznym. 
Tak więc histo­ria BB3C zaczy­na się pisać w nowych miejscach 🙂

Do zoba­cze­nia na miejscu!

Rejestracja

Zapisz się na wydza­rze­nie na face­bo­oku lub zare­zer­wuj miej­sce poniżej


Opublikowano

w

przez

Tagi: