Otwieramy trzeci sezon

Otwieramy Sezon III

Panie i Panowie

Za kil­ka dni roz­pocz­nie się kalen­da­rzo­wa jesień. Nie wie­my jak Wy, ale eki­pa Black­Bo­xu jest już do niej goto­wa. Czas podzie­lić się z Wami infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Jest ich spo­ro i wie­le rze­czy się zmie­ni. Mamy nadzie­ję, że będą to dla Was zmia­ny na lep­sze. Część z nich podyk­to­wa­na jest Waszy­mi uwa­ga­mi co do funk­cjo­no­wa­nia naszej sce­ny. Jako że były one cał­ko­wi­cie słusz­ne, doło­ży­li­śmy sta­rań, aby wyjść Waszym ocze­ki­wa­niom na przeciw.

A zatem — Co, Gdzie, Kie­dy — jesień /zima 2016

Zacznijmy od końca — czyli od Kiedy.

Dotych­czas spo­ty­ka­li­śmy się dosyć nie­re­gu­lar­nie. Co praw­da od roz­po­czę­cia naszej dzia­łal­no­ści zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy już 19 spo­tkań, ale nie­rzad­ko bywa­ły mię­dzy nimi bar­dzo dłu­gie prze­rwy. Chce­my przy­cią­gnąć do lar­po­wa­nia nowych ludzi, więc nasza ofer­ta musi być bar­dziej dostęp­na. Zde­cy­do­wa­li­śmy się orga­ni­zo­wać Black­Bo­xy dwa razy w mie­sią­cu, przy­naj­mniej do koń­ca tego roku. Czy to ozna­cza, że co dwa tygo­dnie będzie­my widy­wać się w Gdań­sku? Otóż nie…

Gdzie — w Trójmieście.

W naszą nazwę wpi­sa­ne jest Trój­mia­sto, jed­nak do tej pory rów­nie dobrze mogli­by­śmy nazy­wać nasze przed­się­wzię­cie Black­Box Gdańsk. Czas to zmie­nić. Tej jesie­ni będzie­my korzy­stać z poten­cja­łu jaki drze­mie rów­nież w Gdy­ni i Sopo­cie. Jest to też ukłon w stro­nę gra­czy, któ­rzy dojeż­dża­li na nasze spo­tka­nia z pół­noc­nych rubie­ży naszej aglo­me­ra­cji. Do sta­łe­go miej­sca, jakim jest dla nas Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier, dołą­czy Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych zlo­ka­li­zo­wa­ne w Pomor­skim Par­ku Nauko­wo – Tech­no­lo­gicz­nym w Gdy­ni Redło­wie. Ale nie tylko…

W co będziemy grali?

Tutaj rów­nież cze­ka­ją nas zmia­ny – kto wie, czy nie naj­więk­sze. Do tej pory pre­zen­to­wa­li­śmy przede wszyst­kim spraw­dzo­ne gry o niskim pro­gu wej­ścia. Takie, w któ­re może zagrać każ­dy, bez spe­cjal­ne­go przy­go­to­wa­nia. Gry, któ­re zna­my i wie­my jak powin­ny być popro­wa­dzo­ne. Z oczy­wi­stych wzglę­dów ogra­ni­cza­ło to nasz reper­tu­ar i wyklu­cza­ło pre­mie­ry i duże pro­duk­cje, wyma­ga­ją­ce przy­go­to­wa­nia przez gra­czy kostiu­mów i rekwi­zy­tów. Zwięk­sze­nie czę­sto­tli­wo­ści naszych spo­tkań umoż­li­wia wpro­wa­dze­nie do nasze­go har­mo­no­gra­mu więk­szych, bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych gier oraz cał­kiem nowych scenariuszy.

22 paź­dzier­ni­ka będą mia­ły pre­mie­rę Zimo­we Noce, czy­li naj­więk­szy z zapla­no­wa­nych przez nas na jesień lar­pów. Jego auto­ra­mi i pro­du­cen­ta­mi są nie tyl­ko twór­cy zwią­za­ni z Black­Bo­xem, ale rów­nież Gdań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Fan­ta­sty­ki “Alkor” (Jakub Koło­dziej­czak), Klub Fan­ta­sty­ki Zardze­wia­ły Topór (Jakub Fijał­kow­ski, Michał Leoniec, Mate­usz Zachciał), Puckon.pl (Sta­ni­sław Dębic­ki), Daniel Krzacz­kow­ski, a kon­sul­to­wać będą się z Doro­tą Tro­ja­now­ską. Gra odbę­dzie się na tere­nie Gro­dzi­ska Sopot nale­żą­ce­go do Muzeum Arche­olo­gicz­ne­go w Gdań­sku. Wię­cej infor­ma­cji już wkrót­ce poja­wi się na naszej stro­nie, poświe­ci­my im osob­ny wpis, ale jeże­li chce­cie być na bie­żą­co może­cie już śle­dzić wyda­rze­nie w ser­wi­sie Face­bo­ok. Kom­ple­to­wa­nie wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ne­go stro­ju to też dobry pomysł.

To nie koniec zmian. Dotych­czas pre­zen­to­wa­li­śmy wybra­ne sce­na­riu­sze auto­rów pol­skich i skan­dy­naw­skich, bez wyraź­nej przy­czy­ny omi­ja­jąc gry anglo­sa­skie. Posta­no­wi­li­śmy to nad­ro­bić. Do koń­ca roku zapre­zen­tu­je­my przy­naj­mniej dwie gry pocho­dzą­ce z dru­gie­go brze­gu Atlantyku.

Co + Gdzie + Kie­dy = Reper­tu­ar Black­Box 3City, paź­dzier­nik / gru­dzień 2016

Mamy nadzie­ję, że zapro­po­no­wa­ne przez nas zmia­ny są dla Was miłą nie­spo­dzian­ką. Jeśli macie wol­ną chwi­lę, napisz­cie do nas by podzie­lić się waszy­mi spo­strze­że­nia­mi. Tym­cza­sem naj­wyż­sza pora zapre­zen­to­wać har­mo­no­gram naszych dzia­łań do koń­ca roku.

HARMONOGRAM WYDARZEŃ

BLACKBOX3CITY

Jesień/Zima 2016

9.10 Gdy­nia

Fre­eform Zbrod­nia wykra­ka­na — wstęp wolny

Fre­eform Spi­sa­na przez Zwy­cięz­ców - wstęp wolny

Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych,  PPNT budy­nek IV, Al. Zwy­cię­stwa 95/98 Gdynia


22.10 Sopot

Larp Zimo­we noce — bile­ty w cenie 80 zł będą dostęp­ne od 22 września

Gro­dzi­sko Sopot, ul. Haf­f­ne­ra 63


6.11 Gdy­nia

Fre­eform Orle­ań­ska rulet­ka — wstęp wolny

Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych,  PPNT budy­nek IV, Al. Zwy­cię­stwa 95/98 Gdynia


19.11 Gdańsk

Larp Ostat­ni rejs — bile­ty dostęp­ne będą od 19 października

GSF Alkor, ul. Jaś­ko­wa Doli­na 7, Gdańsk


20.11 Gdańsk

Fre­efor­my z mię­dzy­na­ro­do­wej anto­lo­gi #Femi­nism — wstęp wolny

Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier, ul. Ole­jar­na 3, Gdańsk


4.12 Gdy­nia

Fre­efor­my z mię­dzy­na­ro­do­wej anto­lo­gi #Femi­nism — wstęp wolny

Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych,  PPNT budy­nek IV, Al. Zwy­cię­stwa 95/98 Gdynia


18.12 Gdańsk

Xmas Spe­cial 2016 — świą­tecz­no-nowo­rocz­ne Gra Nie­spo­dzian­ka — wstęp wolny

Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier, ul. Ole­jar­na 3, Gdańsk

 

Mamy nadzie­ję, że podob­nie jak my, nie może­cie docze­kać się do paź­dzier­ni­ka. Pozo­sta­je nam więc powie­dzieć tyl­ko jedno:

Do zoba­cze­nia!

Piotr Budzisz
Jakub Krassowski
Piotr Milewski
Ida Pawłowicz


Opublikowano

w

przez

Tagi: