Strona główna » BlackBox No.24 — #Feminism po raz drugi
Ida Pawłow­icz | 30 listopa­da 2016 | Wieś­ci

Zaczy­na się Grudzień, zan­im jed­nak wpad­niemy w wir świątecznych przy­go­towań, uszek i pierników zaprasza­my na kole­jne spotkanie z gra­mi z antologii #Fem­i­nism

Ostat­ni Black­Box odbył się w Gdańsku i miał wybit­nie kome­diowy charak­ter. Tym razem spo­tykamy się w Gdyni, a gry, które wybral­iśmy są znacznie poważniejsze. Niedzielne wydarze­nie to 3 larpy poświę­cone tem­atom, które szczegól­nie w dzisiejszej rzeczy­wis­toś­ci poli­ty­cznej wzbudza­ją wiele emocji.

Wokół idei fem­i­niz­mu krąży wiele mitów i pseudonaukowych teorii rozpowszech­ni­anych przez prze­ci­wników egal­i­taryz­mu. Fem­i­nisty­czne poglądy sprowadzane są też przez pewne środowiska do poziomu banałów. To co zaprezen­tu­je­my Wam 4 grud­nia dalekie jest od obu skra­jnoś­ci. Larpy będą doty­czyć tem­atów ważnych, budzą­cych żywe emoc­je i bard­zo dobrze zbadanych. Nie spodziewa­j­cie się agi­tacji poli­ty­cznej — przyjdź­cie coś przeżyć. Tu się gra w larpy!

Zaczniemy od nanolarpa Cat­call­ing autorstwa Tory de Boer. W lekkiej formie przepracu­je­my sobie dość wąskie zjawisko o bard­zo sze­ro­kich kon­sek­wenc­jach. Coś, co nie wyda­je się być prob­le­mem — może fak­ty­cznie nim być.

Następ­nie pod­nosimy ciśnie­nie. Poruszymy tem­at abor­cji, a konkret­nie kon­sek­wencji reg­u­lacji antyabor­cyjnych w Irlandii. Larp Cathri­ony Tobin pod tytułem Tajem­ni­ca pier­wsza rados­na — Zwias­towanie to jed­nocześnie najdłuższa gra, w jaką zagramy tego wiec­zoru.

Kończymy nieco lże­jszą nutą. Opowiemy his­torię miłos­ną w pię­ciu aktach. Zaczniemy trochę w sty­lu komedii roman­ty­cznej. Co z tego wyjdzie? Zobaczy­cie. Przeczy­ta­j­cie więcej o grze Umyślne lekce­waże­nie Anny West­er­ling.

Nasze spotkanie odbędzie się 4 grud­nia o godzinie 18:00 w Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Społecznych w Gdyni.
Wstęp jest wol­ny.

Przewiń do góry