BlackBox No.24 — #Feminism po raz drugi

Zaczy­na się Gru­dzień, zanim jed­nak wpad­nie­my w wir świą­tecz­nych przy­go­to­wań, uszek i pier­ni­ków zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z gra­mi z anto­lo­gii #Femi­nism

Ostat­ni Black­Box odbył się w Gdań­sku i miał wybit­nie kome­dio­wy cha­rak­ter. Tym razem spo­ty­ka­my się w Gdy­ni, a gry, któ­re wybra­li­śmy są znacz­nie poważ­niej­sze. Nie­dziel­ne wyda­rze­nie to 3 lar­py poświę­co­ne tema­tom, któ­re szcze­gól­nie w dzi­siej­szej rze­czy­wi­sto­ści poli­tycz­nej wzbu­dza­ją wie­le emocji. 

Wokół idei femi­ni­zmu krą­ży wie­le mitów i pseu­do­nau­ko­wych teo­rii roz­po­wszech­nia­nych przez prze­ciw­ni­ków ega­li­ta­ry­zmu. Femi­ni­stycz­ne poglą­dy spro­wa­dza­ne są też przez pew­ne śro­do­wi­ska do pozio­mu bana­łów. To co zapre­zen­tu­je­my Wam 4 grud­nia dale­kie jest od obu skraj­no­ści. Lar­py będą doty­czyć tema­tów waż­nych, budzą­cych żywe emo­cje i bar­dzo dobrze zba­da­nych. Nie spo­dzie­waj­cie się agi­ta­cji poli­tycz­nej — przyjdź­cie coś prze­żyć. Tu się gra w larpy!

Zacznie­my od nano­lar­pa Cat­cal­ling autor­stwa Tory de Boer. W lek­kiej for­mie prze­pra­cu­je­my sobie dość wąskie zja­wi­sko o bar­dzo sze­ro­kich kon­se­kwen­cjach. Coś, co nie wyda­je się być pro­ble­mem — może fak­tycz­nie nim być.

Następ­nie pod­no­si­my ciśnie­nie. Poru­szy­my temat abor­cji, a kon­kret­nie kon­se­kwen­cji regu­la­cji anty­abor­cyj­nych w Irlan­dii. Larp Cath­rio­ny Tobin pod tytu­łem Tajem­ni­ca pierw­sza rado­sna — Zwia­sto­wa­nie to jed­no­cze­śnie naj­dłuż­sza gra, w jaką zagra­my tego wieczoru. 

Koń­czy­my nie­co lżej­szą nutą. Opo­wie­my histo­rię miło­sną w pię­ciu aktach. Zacznie­my tro­chę w sty­lu kome­dii roman­tycz­nej. Co z tego wyj­dzie? Zoba­czy­cie. Prze­czy­taj­cie wię­cej o grze Umyśl­ne lek­ce­wa­że­nie Anny Wester­ling.

Nasze spo­tka­nie odbę­dzie się 4 grud­nia o godzi­nie 18:00 w Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych w Gdyni.
Wstęp jest wolny.


Opublikowano

w

przez

Tagi: