BlackBox No.25 — Idą Święta

Ćwierć set­ne spo­tka­nie… Napraw­dę? Kie­dy? Jak to się sta­ło? Za pasem kolej­ny rok, a prze­cież przed chwi­lą spo­tka­li­śmy się w Bun­krze po raz pierw­szy, zafa­scy­no­wa­ni jego wystro­jem, oczy­ma wyobraź­ni widząc te wszyst­kie gry, któ­re moż­na w nim poprowadzić.

Tym razem 25-ty Black­Box wypa­da w świę­ta, tak więc zapra­sza­my Was na wyjąt­ko­we, spe­cjal­ne spo­tka­nie. W programie:

II Świą­tecz­ny Larp Niespodzianka
W odróż­nie­niu od pro­wa­dzo­nych ostat­nio fre­efor­mów, ta gra jest kla­sycz­nym cham­be­rem, z pra­wil­ny­mi kar­ta­mi posta­ci. Miks SF i świą­tecz­nej magii, gra raczej krót­sza, niż dłuż­sza, ale mamy nadzie­ję, że dostar­czy wam i kli­ma­tu, i frajdy.
Kart posta­ci nie będzie­my roz­sy­łać wcze­śniej. Mamy jedy­nie proś­bę, aby­ście w mia­rę moż­li­wo­ści ubra­li się tro­chę ład­nie. Tro­chę — na tyle, na ile mógł­by się ubrać ktoś, kto ucho­dząc ze swe­go domu miał czas na spa­ko­wa­nie jed­nej walizki.

Man­da­ryn­ko­we Życzenia
Tra­dy­cją naszych świą­tecz­nych spo­tkań jest skła­da­nie życzeń i czę­sto­wa­nie jed­nym ze spo­łecz­no-kon­su­menc­kich sym­bo­li tej pory roku — czy­li man­da­ryn­ka­mi. Nasza rada: zabierz­cie ze sobą 3, 4 man­da­ryn­ki. No i może 1 zapa­so­wą, gdy­by ktoś zapo­mniał. Nasze doświad­cze­nie mówi, że nigdy nie było ich za dużo 🙂

Cia­sto!
25 rocz­ni­ca ślu­bu to srebr­ne wese­le. Posta­no­wi­li­śmy więc na tą spe­cjal­ną oko­licz­ność przy­go­to­wać srebr­ne cia­sto. Nie, jesz­cze nie wie­my co będzie w środ­ku. A gdy się dowie­my, i tak nie damy znać: w koń­cu co nie­spo­dzian­ka, to nie­spo­dzian­ka! Jeśli boicie się, że nasz wypiek nie speł­ni waszych ocze­ki­wań. No cóż. Nikt wam nie bro­ni zabra­nia cze­goś słod­kie­go ze sobą…

Plot­ki, pla­ny, muzy­ka, napoje.
Zazwy­czaj spo­ty­ka­my się po to, by grać. teraz chcie­li­by­śmy rów­nież z wami poroz­ma­wiać. W jakie gry chcie­li­by­ście zagrać? Czy macie pro­po­zy­cje kon­kret­nych tytu­łów, albo po pro­stu uwa­ża­cie, że jakiś gatu­nek lar­pów jest zbyt mało repre­zen­to­wa­ny? Cze­goś jest za dużo, cze­goś za mało? Spo­tkaj­my się i pogadajmy.

Zapra­sza­my na Black­Box No25!
Do zobaczenia!

Ida, Kra­sus, Kula, Piotrek


Opublikowano

w

przez

Tagi: