BlackBox No.28 – Przyjdź i wyjdź

Kolej­ny milo­we kro­ki nasze­go pro­jek­tu za nami!

Pierw­szym z nich było nasze ostat­nie spo­tka­nie. Odblo­ko­wa­li­śmy kolej­ny achie­ve­ment: po raz pierw­szy prze­pro­wa­dzi­li­śmy jed­no­cze­śnie dwie odsło­ny tej samej gry. Na naszej sce­nie gościł więc po raz dru­gi i trze­ci. Larp Wszyst­ko dla N. to oczy­wi­sty hit, spraw­dzo­ny sce­na­riusz o któ­rym wszy­scy sły­sze­li, a każ­dy chciał­by zagrać — nie­rzad­ko ponow­nie. Nie wyklu­cza­my więc, że w przy­szłym sezo­nie do nie­go wró­ci­my, jeśli tyl­ko znaj­dą się chętni.

Dru­ga odzna­ka nosi tytuł: Black­Box tydzień w tydzień! Zapra­sza­my Was dzi­siaj na kolej­ne spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 5 lute­go, w gdyń­skim Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych. Wsłu­cha­li­śmy się w wasze postu­la­ty i tym razem zapre­zen­tu­je­my kla­sycz­ny cham­ber larp, z kar­ta­mi posta­ci, intry­ga­mi i tak lubia­nym przez wszyst­kim knu­ciem po kątach. Może dla­te­go, że gra zabie­ra Was do pol­skie­go sej­mu, gdzie będzie­cie deba­to­wać o pra­wach przy­słu­gu­ją­cym … wampirom?

Larp Out of the Clo­set napi­sa­ły trój­miej­skie autor­ki Wero­ni­kia „Shi­lay“ Wal­czyk i Agniesz­ki „Wiedź­my“ Piw­nic­kiej. Swo­ją pre­mie­rę gra mia­ła pod­czas Festi­wa­lu Inno­wa­cji Lar­po­wych Dre­am­Ha­ven 2016. Dobry feed­back od gra­czy zade­cy­do­wał o włą­cze­niu tej gry do nasze­go harmonogramu.

Wstęp jest dar­mo­wy, przy­by­waj­cie więc tłum­nie, mrocz­ni, ele­ganc­cy i w maki­ja­żach. Widzi­my się w niedzielę!


Opublikowano

w

przez

Tagi: