Strona główna » BlackBox No.28 – Przyjdź i wyjdź
Piotr Budzisz | 31 sty­cz­nia 2017 | Wieś­ci

Kole­jny milowe kro­ki naszego pro­jek­tu za nami!

Pier­wszym z nich było nasze ostat­nie spotkanie. Odblokowal­iśmy kole­jny achieve­ment: po raz pier­wszy przeprowadzil­iśmy jed­nocześnie dwie odsłony tej samej gry. Na naszej sce­nie goś­cił więc po raz dru­gi i trze­ci. Larp Wszys­tko dla N. to oczy­wisty hit, sprawd­zony sce­nar­iusz o którym wszyscy słyszeli, a każdy chci­ał­by zagrać — nierzad­ko ponown­ie. Nie wyk­lucza­my więc, że w przyszłym sezonie do niego wrócimy, jeśli tylko zna­jdą się chęt­ni.

Dru­ga odz­na­ka nosi tytuł: Black­Box tydzień w tydzień! Zaprasza­my Was dzisi­aj na kole­jne spotkanie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę, 5 lutego, w gdyńskim Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Społecznych. Wsłuchal­iśmy się w wasze pos­tu­laty i tym razem zaprezen­tu­je­my klasy­czny cham­ber larp, z kar­ta­mi postaci, intryga­mi i tak lubianym przez wszys­tkim knu­ciem po kątach. Może dlat­ego, że gra zabiera Was do pol­skiego sej­mu, gdzie będziecie deba­tować o prawach przysługu­ją­cym … wam­pirom?

Larp Out of the Clos­et napisały trójmiejskie autor­ki Weronikia „Shi­lay“ Wal­czyk i Agniesz­ki „Wiedźmy“ Piwnick­iej. Swo­ją pre­mierę gra miała pod­czas Fes­ti­walu Innowacji Lar­powych DreamHaven 2016. Dobry feed­back od graczy zade­cy­dował o włącze­niu tej gry do naszego har­mono­gra­mu.

Wstęp jest dar­mowy, przy­by­wa­j­cie więc tłum­nie, mroczni, ele­ganc­cy i w mak­i­jażach. Widz­imy się w niedzielę!

Przewiń do góry