BlackBox No.28 – Zapisy

Panie i Pano­wie, bez­kr­wi­ści i homo sapiens,

spie­szy­my poin­for­mo­wać, iż na Wasz wnio­sek zde­cy­do­wa­li­śmy uru­cho­mić inter­ne­to­we zapi­sy na grę Out of the Clo­set, któ­ra odbę­dzie się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, pod­czas spo­tka­nia BB No28 w Gdyni.

Nasze wyda­rze­nie jest nie­od­płat­ne, ale aby­ście czu­li się kom­for­to­wo — może­cie zabu­ko­wać sobie miej­sce korzy­sta­jąc z poniż­sze­go for­mu­la­rza na por­ta­lu evenea.pl.

Zapra­sza­my i nie­odmien­nie zachę­ca­my do przy­by­cia w towa­rzy­stwie kole­gów i kole­ża­nek, mężów i żon, żywych i nieumarłych.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: