BlackBox No.29 — Róże i plany

W nie­dzie­lę 26 lute­go odby­ło się nasze 29 spo­tka­nie. Black­Box zawi­tał do kolej­ne­go miej­sca — uro­cze­go Dwor­ku Sie­ra­kow­skich w Sopo­cie. Histo­rycz­ne mury sta­ły się prze­pięk­ną sce­ne­rią dla gry “Róże Pogo­rze­li­ska” napi­sa­nej pra­wie 11 lat temu przez Mał­go­rza­tę Sob­czyk i Mar­ci­na Sło­wi­kow­skie­go. Larp dobrze zniósł pró­bę cza­su. Per­fek­cyj­nie pro­wa­dzo­na przez Danie­la Krzacz­kow­skie­go roz­gryw­ka prze­nio­sła pięt­na­stu gra­czy do świa­ta pol­skie­go sys­te­mu RPG Mona­styr. Przez całość gry towa­rzy­szył nam też Alek­san­der Domań­ski. Już wkrót­ce zoba­czy­cie na naszej stro­nie fan­ta­stycz­ne zdję­cia jego autorstwa.

Tym­cza­sem nie­sie­my wam garść wie­ści doty­czą­cych naszych kolej­nych spo­tkań w tym sezo­nie. Potwier­dzi­li­śmy już wszyst­kie ter­mi­ny i zapra­sza­my was na nastę­pu­ją­ce wydarzenia:

  • BB30 — 12 mar­ca, Gdy­nia, Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych
  • BB31 — 26 mar­ca, Sopot, Dwo­rek Sierakowskich
  • BB32 — 9 kwiet­nia, Gdy­nia, Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych
  • BB33 — 23 kwiet­nia, Gdańsk, Klu­bo­ga­le­ria Bunkier
  • BB34 — 7 maja, Gdy­nia, Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych
  • BB35 — 28 maja, Gdańsk, Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Zachę­ca­my do rezer­wa­cji ter­mi­nów w kalendarzach.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: