BlackBox No.30 — Didaskalia

Po raz dru­gi na naszej sce­nie gościć będzie­my larp dzie­ją­cy się w teatrze. Zeszłe­go roku w bun­krze roze­gra­li­śmy nagro­dzo­ną Zło­tą Maską w kate­go­rii Naj­lep­sza reży­se­ria grę Bird­man Jaku­ba Barań­skie­go (jed­no z naj­bar­dziej efek­tow­nych zdjęć z tej odsło­ny zna­la­zło się nawet w Wiel­kiej Księ­dze Lar­pów Pol­skich). Tym razem zapre­zen­tu­je­my Wam larp Dida­ska­lia, któ­ry będzie miał u Nas swo­ją premierę.

Jego autor­ką jest Gdy­nian­ka Agniesz­ka “Wiedź­ma” Piw­nic­ka, tak więc — co rzad­kie w tym sezo­nie — larp zosta­nie popro­wa­dzo­ny przez swo­je­go twórcę.

Dida­ska­lia to czar­na kome­dia, któ­ra w zamy­śle autor­ki ma poka­zać nam praw­dę o nas samych. Wcie­la­jąc się w role pra­cow­ni­ków teatru i nie­wi­dzial­ne­go chó­ru będzie­my sta­ra­li się ura­to­wać przed­sta­wie­nie ska­za­ne na porażkę.

Czy nam się to uda?…

Gra roz­pocz­nie się 12 mar­ca o godzi­nie 18:00 w Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych w Gdy­ni. Wstęp jest dar­mo­wy. W naj­bliż­szą śro­dę, 8 mar­ca uru­cho­mi­my zapi­sy onli­ne aby­ście mogli zare­zer­wo­wać dla sie­bie jed­ną z 9 postaci.

Uprze­dza­jąc wasze czę­ste pyta­nia: Do LISu moż­na przy­no­sić swo­je napo­je i pokarmy 🙂


Opublikowano

w

przez

Tagi: