Strona główna » BlackBox No.30 — Didaskalia
Piotr Budzisz | 4 mar­ca 2017 | Wieś­ci
Po raz dru­gi na naszej sce­nie goś­cić będziemy larp dzieją­cy się w teatrze. Zeszłego roku w bunkrze roze­gral­iśmy nagrod­zoną Złotą Maską w kat­e­gorii Najlep­sza reży­se­ria grę Bird­man Jaku­ba Barańskiego (jed­no z najbardziej efek­townych zdjęć z tej odsłony znalazło się nawet w Wielkiej Księdze Larpów Pol­s­kich). Tym razem zaprezen­tu­je­my Wam larp Didaskalia, który będzie miał u Nas swo­ją pre­mierę. Jego autorką jest Gdy­ni­an­ka Agniesz­ka “Wiedź­ma” Piwnic­ka, tak więc — co rzad­kie w tym sezonie — larp zostanie poprowad­zony przez swo­jego twór­cę. Didaskalia to czarna kome­dia, która w zamyśle autor­ki ma pokazać nam prawdę o nas samych. Wciela­jąc się w role pra­cown­ików teatru i niewidzial­nego chóru będziemy starali się ura­tować przed­staw­ie­nie skazane na porażkę. Czy nam się to uda?… Gra rozpocznie się 12 mar­ca o godzinie 18:00 w Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Społecznych w Gdyni. Wstęp jest dar­mowy. W najbliższą środę, 8 mar­ca uru­chomimy zapisy online abyś­cie mogli zarez­er­wować dla siebie jed­ną z 9 postaci. Uprzedza­jąc wasze częste pyta­nia: Do LISu moż­na przynosić swo­je napo­je i pokarmy 🙂
Przewiń do góry