Zapisy na Didaskalia

Dro­dzy bywal­cy spo­tkań Black­Box 3City

Pomi­mo tego, iż nasze naj­bliż­sze spo­tka­nie jest bez­płat­ne, uru­cho­mi­li­śmy zapi­sy onli­ne. Dzię­ki reje­stra­cji będzie­cie mieć pew­ność, że jest dla was zare­zer­wo­wa­ne miej­sce w grze.

Cze­ka­ją na was:

  • 4 role dla Pań,
  • 2 role dla Panów,
  • 3 role bez przy­pi­sa­nej płci.

Jeśli zare­je­stru­je­cie się, a z jakichś przy­czyn nie będzie­cie mogli przy­być — bar­dzo pro­si­my o jak naj­szyb­szą infor­ma­cję o waszej rezy­gna­cji z gry.

Zapra­sza­my i nie­odmien­nie zachę­ca­my do przy­by­cia w towa­rzy­stwie kole­gów i kole­ża­nek, mężów i żon, pro­fe­sjo­na­li­stów i ama­to­rów, soli­stów i chó­ru. Do zoba­cze­nia na grze Didaskalia!

Do zoba­cze­nia

P.S. Jeśli star­czy nam cza­su, oprócz gry Agniesz­ki “Wiedź­my” Piw­nic­kiej, prze­te­stu­je­my rów­nież nowy fre­eform Pio­tra “Kuli” Milew­skie­go. Ponie­waż gra jest jesz­cze w sta­dium “w budo­wie” zde­cy­do­wa­li­śmy się nie umiesz­czać jej opi­su na stro­nie internetowej.


Opublikowano

w

przez

Tagi: