BlackBox No.34 — O tym co wspólnego mają Wściekłe Psy i Super Mario

Co łączy Super Mario i Wście­kłe Psy? 

 
Dowie­cie się już 6 i 7 maja! Zapra­sza­my Was w te dni do udzia­łu w DWÓCH lar­pach, któ­re ścią­gnę­li­śmy dla Was do Trójmiasta.
 
Jeśli jeste­ście fana­mi fil­mów Taran­ti­no, to larp “Au revo­ir, dogs” będzie dla Was nie lada grat­ką. Opar­ty na moty­wach fil­mu “Wście­kłe psy” krwi­sty (dosłow­nie) larp dostar­czy Wam emo­cji, dia­lo­gów i gwał­tow­nej akcji rodem z dzieł słyn­ne­go reży­se­ra. Paweł Jasiń­ski i Bar­tosz Bru­ski zapew­nią Wam te wrażenia. 
 
“Super Mario Busi­ness Sto­ry” to coś z zupeł­nie innej becz­ki. Cie­ka­wi Was pra­ca w bran­ży game design? Jeste­ście fana­mi Mario? A może macie ocho­tę na kli­ma­ty biz­ne­so­we? Jeśli na dowol­ne z pytań odpo­wie­dzie­li­ście “tak” to zapra­sza­my do udzia­łu w świet­nie oce­nia­nym lar­pie Jaku­ba Barańskiego. 
 
Poczy­taj­cie wię­cej o tych sce­na­riu­szach tutaj:
https://bb3c.pl/gry/super-mario-business-story/
https://bb3c.pl/gry/au-revoir-dogs/
 
Śledź­cie tak­że nasze wyda­rze­nie na Face­bo­oku, już za parę dni star­tu­ją zapisy!
 
Zapra­sza­my!

Opublikowano

w

przez

Tagi: