BlackBox No.32 — Samsara

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z lar­pa­mi w Trójmieście.

Tym razem 09.04.2017 o godzi­nie 18:00 zagra­my w Sam­sa­rę. Jest to gra na pogra­ni­czu lar­pa i per­for­man­ce­’u. Autor­ka mówi o niej w nastę­pu­ją­cy sposób:

Gra­cze wcie­lą się w bez­cie­le­sne byty, zwa­ne duszami.

Aby pod­kre­ślić ich ete­rycz­ność, uczest­ni­cy nie mogą komu­ni­ko­wać się ze sobą poprzez sło­wa ani dotyk. Jedy­ną for­mą wyra­zu pozo­sta­je ruch.

Nastro­jo­wa muzy­ka oraz wcze­śniej­sze warsz­ta­ty pozwa­la­ją gra­czom wyzbyć się wsty­du cia­ła i skrę­po­wa­nia przed tańcem.

Gra odby­wa się w zaciem­nio­nym pomiesz­cze­niu, a gra świa­teł pozwa­la poczuć się niczym w pozba­wio­nej prze­strze­ni wyrwie w cza­sie, mię­dzy śmier­cią a narodzinami.

Sam­sa­ra pozwa­la wypo­wie­dzieć to do cze­go sło­wa są zbyt ubo­gie, wyzwa­la emo­cje poka­zu­jąc nam jak ogrom­ną mają siłę. To wręcz mistycz­ne prze­ży­cie w któ­rym cia­ło odcho­dzi na dal­szy plan.

Sami jeste­śmy bar­dzo zain­te­re­so­wa­ni prze­ży­cia­mi, jakie zapo­wia­da powyż­szy opis! Wyda­rze­nie będzie bez­płat­ne, zapra­sza­my serdecznie!

Trwa­ją ostat­nie usta­le­nia co do miej­sca, w któ­rym gra się odbę­dzie, pro­si­my o cierpliwość.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: