BlackBox 3City No33 — Eutanazja- ODWOŁANY

Dzień dobry, 

W związ­ku z nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bą zgło­szeń jeste­śmy zmu­sze­ni odwo­łać lar­pa Eutanazja. 

Ida & Krassus

 

Przy­szła wio­sna, zie­leń budzi się do życia, my nie prze­sta­je­my dzia­łać i zapra­sza­my was na kolej­ne spotkanie. 
Tym razem zagra­my w nagra­dza­ną i wyso­ko oce­nia­ną grę “Euta­na­zja”. Auto­ra­mi są: Mate­usz “Mat” Zachciał, Tomasz Kwar­ciń­ski oraz Mariusz “Kaczo­ki” Kap­czyń­ski. W naj­bliż­szych dniach dowie­cie się wszyst­kie­go o nich oraz o grze, któ­rą nam poprowadzą. 

Na tą chwi­lę tyl­ko naj­waż­niej­sze zało­że­nia. Sce­na­riusz opo­wia­da o agen­cji rekla­mo­wej, któ­ra otrzy­mu­je nie­co­dzien­ne zle­ce­nie — zare­kla­mo­wa­nie tytu­ło­wej euta­na­zji. Jest to larp symu­la­cyj­ny, poru­sza­ją­cy trud­ną tema­ty­kę w nie­sza­blo­no­wy spo­sób. Auto­rzy dekla­ru­ją, że będą żero­wać na ste­reo­ty­pach, Waszych. uprze­dze­niach i poglądach.

Pla­nu­je­my prze­pro­wa­dzić grę dwa razy w jeden week­end — spo­dzie­wa­my się duże­go zain­te­re­so­wa­nia z Waszej stro­ny. To jed­na z naj­lep­szych gier jakie kie­dy­kol­wiek gości­ły w Black­Box, więc zachę­ca­my do zapi­sa­nia się! Zapi­sy star­tu­ją w już nie­dłu­go, wypa­truj­cie ogłoszenia!

Prze­wi­dy­wa­ne temi­ny to:
22 kwiet­nia (sobo­ta) godz. 12–18
23 kwiet­nia (nie­dzie­la) godz 12–18

Poda­ne godzi­ny mogą ulec pew­nej korek­cie w wyni­ku Waszych pre­fe­ren­cji poda­nych pod­czas zgłoszeń.

Prze­wi­dy­wa­ny koszt udzia­łu to 80–100 zło­tych w zależ­no­ści od osta­tecz­ne­go kosz­tu wynaj­mu powierzch­ni biu­ro­wej. W tej cenie otrzy­mu­je­cie mnó­stwo rekwi­zy­tów i wydru­ków, a tak­że wypo­sa­żo­ną prze­strzeń biu­ro­wą, napo­je i przekąski.

Ocze­ku­je­my od Was kor­po­ra­cyj­ne­go dress-code, a więc koszul, kra­wa­tów, gar­so­nek i garniturów.

Do zobaczenia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: