Zapisy na Zazdrość

Panie i Pano­wie, kochan­ko­wie i zazdrośnice,
spie­szy­my poin­for­mo­wać, iż na Wasz wnio­sek zde­cy­do­wa­li­śmy uru­cho­mić inter­ne­to­we zapi­sy na grę “Zazdrość”, któ­ra odbę­dzie się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, pod­czas spo­tka­nia BB No35 w Gdyni.

Jeśli kie­dy­kol­wiek leże­li­ście nocą, bez­sen­ni, gorącz­ko­wo poszu­ku­ją­cy odpo­wie­dzi na pyta­nie “Dla­cze­go nie dzwo­ni?…” Zapra­sza­my i nie­odmien­nie zachę­ca­my do przy­by­cia w towa­rzy­stwie kole­gów i kole­ża­nek, kochan­ków i kocha­nek, mężów i żon. Stro­je dowol­ne, suge­ro­wa­na sty­lo­ova to sobot­nie wyj­ście na mia­sto Zoppot.

Nasze wyda­rze­nie jest nie­od­płat­ne, wszyst­kie role (w licz­bie szes­na­stu) są uni­se­xo­we, ale aby­ście czu­li się kom­for­to­wo — może­cie zabu­ko­wać sobie miej­sce korzy­sta­jąc z poniż­sze­go formularza.

Po grze pla­nu­je­my wypić wspól­ną kawę i uczcić zamknię­cie sezonu.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: