Zapisy na Welcome to The Club

Sza­now­ni bywal­cy Black­Box 3City

Wła­śnie uru­cho­mi­li­śmy sprze­daż bile­tów na nasze naj­bliż­sze spo­tka­nie. Dzię­ki reje­stra­cji będzie­cie mieć pew­ność, że jest dla Was zare­zer­wo­wa­ne miej­sce w grze. Nam z kolei wie­dza na temat fre­kwen­cji pomo­że opa­no­wać wyda­rze­nie od stro­ny logi­stycz­nej. Bile­ty będzie moż­na rów­nież nabyć na miej­scu o ile będą jesz­cze miejsca 🙂

Waż­na wia­do­mość nr 1

Do gry przy­go­to­wa­li­śmy sze­ro­ką pulę ról wywo­dzą­cych się zarów­no z popkul­tu­ry, jak i kart pod­ręcz­ni­ków do histo­rii — dla­te­go wszyst­kie bile­ty ozna­czo­ne są jako “uni­sex”.

Waż­na wia­do­mość nr 2

Przy­po­mi­na­my, że niniej­sza gra jest spro­śna i w więk­szo­ści doty­czyć będzie sek­su. Będzie­my uży­wać słów uwa­ża­nych za wul­gar­ne i nie­cen­zu­ral­ne. Jeśli lubi­cie komik­sy Ogla­fa, to na pew­no gra dla was. Aby zacho­wać rów­no­wa­gę, w trak­cie gry będzie­my też czy­tać wier­sze Leśmia­na i Keat­sa. Czuj­cie się ostrzeżeni 🙂

Zapra­sza­my i nie­odmien­nie zachę­ca­my do przy­by­cia w towa­rzy­stwie kole­gów i kole­ża­nek, wam­pi­rów sta­rych i mło­dych, wiel­kich tego świa­ta i cał­kiem zwy­kłych krwio­pij­ców. Ubierz­cie się na mrocz­no, zabierz­cie ze sobą eyeli­ne­ry i płyn do demakijażu.

Cena wej­ściów­ki to 20zł.
See you in the club! 🙂

Posia­da­cze trój­miej­skiej “Kar­ty do kul­tu­ry” mogą sko­rzy­stać z raba­tu. W tym celu pro­si­my podaj­cie w sys­te­mie bile­to­wym kod pro­mo­cyj­ny “KARTA DO KULTURY”. Kod jest waż­ny tyl­ko dla posia­da­czy kar­ty, w związ­ku z tym pro­si­my o jej zabranie 🙂
Do zobaczenia 🙂

p.s. lek­ki bicik na zachętę 😉

https://www.youtube.com/watch?v=ZRzV2qoe2Zg


Opublikowano

w

przez

Tagi: