BB51 — gdzie gramy, jak trafić?

Kocha­ni, już dziś star­tu­je nasz pierw­szy trój­miej­ski week­end z lar­pa­mi i warsz­ta­ta­mi. Aby zre­du­ko­wać ryzy­ko błą­dze­nia po mie­ście Gdań­sku, przy­go­to­wa­li­śmy pod­po­wie­dzi graficzne.

Po pierw­sze: Budy­nek NOTu, w któ­rym odbę­dą się …

…W sobo­tę, 29go września:

  • warsz­ta­ty o emo­cjach i spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne o set­tin­gu Wam­pir: Mrocz­ne wie­ki w któ­rym osa­dzo­ny jest larp New Blo­od (start o 11:00);
  • warsz­ta­ty o sta­tu­sie i larp “Elek­trycz­ne Owce” (start o 15:00).

…W nie­dzie­lę, 30go września:

  • warsz­ta­ty o pro­jek­to­wa­niu warsz­ta­tów i śnia­da­nie lar­po­we (start o 11:00);
  • warsz­ta­ty o bez­pie­czeń­stwie i larp Oceń mnie (start o 15:00).

Gra­fi­ka poni­żej przed­sta­wia wej­ście do budyn­ku, z któ­re­go nale­ży skorzystać.

ład­ny scre­en, ale gdzie to jest? I gdzie Gra­my pozo­sta­łe gry?

  • pierw­szy pin od lewej — Ratusz Sta­ro­miej­ski; tam w sobo­tę, od 18:00, moż­na robić maki­jaż i szy­ko­wać się do lar­pu New Blo­od, któ­ry roz­pocz­nie się o 19:00;
  • dru­gi pin od lewej — budy­nek NOTu, któ­ry widać na zdję­ciu powyżej;
  • trze­ci pin od lewej — Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier, w któ­rej o godzi­nie 19:00 w nie­dzie­lę roz­pocz­nie się larp Degree of Apocalypse.

Do zoba­cze­nia!

p.s. Zwłasz­cza na warsz­ta­ty, uzbroj­cie się w wodę; kanap­ki i ciast­ki przy­da­dzą się zawsze 🙂


Opublikowano

w

przez

Tagi: