Summer Week — jak dojadę?

“Chcę poje­chać na Ala­skę, ale nie wiem jak tam tra­fić”. Logi­sty­ka to sztu­ka, a my pomi­mo tego, że jeste­śmy zale­d­wie jej adep­ta­mi, nauczy­li­śmy się kil­ku rze­czy. Zatem, dro­gi podróż­ni­ku, dro­ga podróż­nicz­ko, powiedz naj­pierw jaki śro­dek loko­mo­cji wybierasz.

Samochód

Wbij w nawi­ga­cję Przy­sta­nek Ala­ska, Gli­śno Wiel­kie 3 (gmi­na Lip­ni­ca, pow. Bytow­ski). GPS pro­wa­dzi dobrze i przez opty­mal­ne opłot­ki. Jeśli będzie­cie jechać od stro­ny Lip­ni­cy, uwa­żaj­cie — w koń­co­wym odcin­ku dro­ga jest bar­dzo wąska.

Pociąg/Autobus

Etap 1
Twoja lokalizacja -> Tuchomie, Lipnica, Bytów

Jeśli decy­du­jesz się na przy­jazd trans­por­tem publicz­nym — wybierz z roz­kła­du taki, któ­ry jedzie przez Tucho­mie (wieś na tra­sie Bytów — Miast­ko) lub Lip­ni­cę (wieś na tra­sie Bytów — Chojnice).

Jeśli nie ma w wybra­nym przez Cie­bie dniu połą­cze­nia bez­po­śred­nie­go poszu­kaj połą­czeń do Byto­wa. Stam­tąd znaj­dziesz przy­naj­mniej kil­ka auto­bu­sów dzien­nie jadą­cych do Tucho­mia lub Lipnicy.

Roz­kła­dy jaz­dy spraw­dzaj na e‑podróżnik lub PKS Bytów.

Jeśli lubisz jeź­dzić kole­ją (rozklad-pkp.pl ) możesz spró­bo­wać doje­chać pocią­giem do Koście­rzy­ny, Miast­ka lub Choj­nic i z nich tra­fić dalej autobusem.

Etap 2
Tuchomie, Lipnica, Bytów -> Przystanek Alaska

Z Tucho­mia, Lip­ni­cy lub Byto­wa do Gli­śna Wiel­kie­go przy­wieść może Was Łoś Taxi 🙂

Koszt dowo­zu z Tucho­mia lub Lip­ni­cy to dla jed­nej oso­by 10 zł. Jeśli będzie Was wię­cej, koszt to 8 zł/osobę.
Koszt dowo­zu z Byto­wa to 50 zł za kurs.
Max 4 oso­by na jeden kurs.

Pamię­taj­cie, że samo­chód jest jeden i nie zawsze dostęp­ny. Zde­cy­do­wa­nie zale­ca­my umó­wić się wcze­śniej na kurs z wła­ści­cie­lem ośrod­ka Jac­kiem (tel. 666 836 917)

Nie lubię autobusów, nie mam wehikułu

Jeśli nie dys­po­nu­jesz swo­imi czte­re­ma kół­ka­mi możesz zabrać się z inny­mi. Ist­nie­je kil­ka grup na face­bo­oku (Doja­dę na kon­went, Gdańsk-Bytów i Gdy­nia-Bytów), gdzie moż­na zna­leźć oso­by podró­żu­ją­ce samo­cho­dem z wol­nym miej­scem sie­dzą­cym. Zapy­taj rów­nież na stro­nie wyda­rze­nia Black­Box Sum­mer Week na face­bo­oku, czy ktoś nie ma wol­ne­go miejsca. 

“Ktoś ma wolne miejsce, ale
jadę ja albo moje stroje”

I na to jest rada! Może­cie wysłać swo­je rze­czy kurie­rem na adres:

“Przy­sta­nek Ala­ska”
Gli­śno Wiel­kie 3
77–130 Lipnica

KONIECZNIE z dopi­skiem:
BLACKBOX 3CITY
TWOJE IMIĘ NAZWISKO

w ten spo­sób będzie nam łatwiej zlo­ka­li­zo­wać pacz­kę i prze­ka­zać ją odbior­cy — czy­li Tobie 🙂


Opublikowano

w

przez

Tagi: