Summer Week — świat gry “Ostatnia aukcja Strategosa Remusa”

Dro­gi gra­czu, dro­ga graczko!

Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę w trak­cie gry “Ostat­nia aukcja Stra­te­go­sa Remu­sa” uda­my się wspól­nie do Islay — elfiej kra­iny ze Świa­ta Raash­tram. Świat ów został stwo­rzo­ny (a następ­nie roz­wi­ja­ny) przez autorów/ki, organizatorów/ki i uczestników/czki kon­wen­tu Flam­berg. Wszyst­kie tek­sty zamiesz­czo­ne w niniej­szym doku­men­cie pocho­dzą ze stro­ny Ency­klo­pe­dia Raash­tram i zosta­ły sko­pio­wa­ne na mocy licen­cji CC BY-NC-SA 3.0.

Raash­tram to impe­rium ludzi, któ­re­go styl mie­ści się w gra­ni­cach kon­wen­cji fan­ta­sy. Cha­rak­te­ry­zu­je je uni­kal­ny sys­tem magii i reli­gii, zaś fila­rem spo­łecz­no­ści jest sys­tem kasto­wy. To wła­śnie Raash­tram było domem gier głów­nych (i kil­ku pobocz­nych) kon­wen­tu Flam­berg w latach 2002 — 2016. Za zachod­nią gra­ni­cą Raash­tram leżą trzy elfie kró­le­stwa: Islay, Sir­dar i Aha­dia. Raash­tram gra­ni­czy bez­po­śred­nio jedy­nie z Islay­em. Pod­czas flam­ber­go­wych gier elfy z Islay peł­ni­ły odwiecz­ną rolę anta­go­ni­stów. Sir­dar­czy­cy i Aha­dyj­czy­cy poja­wia­li się rzad­ko i raczej w rolach epi­zo­dycz­nych. W trak­cie gry “Ostat­nia aukcja Stra­te­go­sa Remu­sa” chce­my zabrać Was wła­śnie do Islayu i po raz pierw­szy zoba­czyć Wiel­kie­go Anta­go­ni­stę “od środka”.

Lek­tu­ra niniej­szych tek­stów nie jest wyma­ga­na, aby brać udział w grze. Wie­rząc w potę­gę ust­nych opo­wie­ści naj­waż­niej­sze rze­czy prze­ka­że­my Wam na spo­tka­niu przed lar­pem. Wie­my jed­nak, że jest wie­lu gra­czy, któ­rzy lubią wczy­ty­wać się w podob­ne mate­ria­ły. Dla­te­go doko­na­li­śmy selek­cji tek­stów z Ency­klo­pe­dii Raash­tram i poni­żej pre­zen­tu­je­my te, któ­re uzna­li­śmy za naj­waż­niej­sze dla “głęb­sze­go” uczest­nic­twa w naszej grze.

Zapra­sza­my do Raashtram

ISLAY I ŚWIAT RAASHTRAM

Zuza, Kula

Na koniec odro­bi­na pry­wa­ty — oto muzy­ka, przy któ­rej piszą się ostat­nie kar­ty posta­ci na grę 🙂 Do lek­tu­ry załą­czo­ne­go doku­men­tu też powin­na pasować 😉


Opublikowano

w

przez