Covid 19 — status Festiwalu na maj 2020

Cześć!

Zgod­nie z obiet­ni­cą, prze­ka­zu­je­my nasze comie­sięcz­ne sta­no­wi­sko dot. com­bo Orga­ni­za­cja Festi­wa­lu Lar­po­we­go / Pan­de­mia Covid — 19.

Bie­żą­cy sta­tus: przy­go­to­wa­nie do orga­ni­za­cji Festi­wa­lu w zapla­no­wa­ny ter­mi­nie trwa­ją bez zakłó­ceń. Mamy nadzie­ję, że do sierp­nia orga­ni­za­cja nasze­go wyda­rze­nia będzie moż­li­wa od stro­ny praw­nej, a sama impre­za cał­ko­wi­cie bez­piecz­na dla uczestników.

Pozdra­wia­my!
Orga­ni­za­to­rzy BB Sum­mer Week 2020


Opublikowano

w

przez

Tagi: