Strona główna » Larpuj online – Duchy Saint Valentine Hospital

Nasza pier­wsza ofic­jal­na kolab­o­rac­ja!

Nasz szósty sezon zakończył się znacznie szy­b­ciej niż planowal­iśmy… Ale! Poz­nańs­ki Nau­tilus Larp Project zaprosił nas do współpra­cy w zor­ga­ni­zowa­niu larpu online. Chcesz zagrać bez wychodzenia z domu? Masz okazję — w sobotę, 6 czer­w­ca, zaprasza­my na grę

Duchy Saint Valentine Hospital

Duchy… to głęboko immer­syjny sce­nar­iusz, staw­ia­ją­cy na przeży­cia postaci, jej przemi­anę i wybo­ry moralne. Mroczny, para­nor­mal­ny kli­mat i miejsce akcji larpa będą stanow­iły tło dla eksplorowa­nia his­torii poszuki­waczy przygód oraz napo­tykanych przez nich zjaw. Pod­stawą roz­gry­w­ki będzie dia­log pomiędzy gracza­mi (bez ele­men­tu opisy­wa­nia dzi­ałań postaci, typowego dla klasy­cznej sesji RPG).

80% postaci tworzą sami gracze. Do nich należy decyz­ja, kiedy opuszczą dany pokój w świecie gry i prze­jdą do kole­jnego. Gracze sami budu­ją dynamikę gry oraz dynamikę wewnętrznych przemi­an swoich postaci.
Roz­gry­wka potr­wa 4,5 godziny (włącznie z pre-playem). Odbędzie się na cza­cie głosowym i pisanym, na Dis­cordzie (potrzeb­ne będą słuchaw­ki, mikro­fon i sta­bilne połącze­nie inter­ne­towe, przy­da się też aparat w tele­fonie).

Po kom­plet infor­ma­cji zaprasza­my na stronę wydarzenia w ser­wisie Face­book.

Miłego gra­nia!

Przewiń do góry