Larpuj online — Duchy Saint Valentine Hospital

Nasza pierw­sza ofi­cjal­na kolaboracja! 

Nasz szó­sty sezon zakoń­czył się znacz­nie szyb­ciej niż pla­no­wa­li­śmy… Ale! Poznań­ski Nauti­lus Larp Pro­ject zapro­sił nas do współ­pra­cy w zor­ga­ni­zo­wa­niu lar­pu onli­ne. Chcesz zagrać bez wycho­dze­nia z domu? Masz oka­zję — w sobo­tę, 6 czerw­ca, zapra­sza­my na grę

Duchy Saint Valentine Hospital

Duchy… to głę­bo­ko immer­syj­ny sce­na­riusz, sta­wia­ją­cy na prze­ży­cia posta­ci, jej prze­mia­nę i wybo­ry moral­ne. Mrocz­ny, para­nor­mal­ny kli­mat i miej­sce akcji lar­pa będą sta­no­wi­ły tło dla eks­plo­ro­wa­nia histo­rii poszu­ki­wa­czy przy­gód oraz napo­ty­ka­nych przez nich zjaw. Pod­sta­wą roz­gryw­ki będzie dia­log pomię­dzy gra­cza­mi (bez ele­men­tu opi­sy­wa­nia dzia­łań posta­ci, typo­we­go dla kla­sycz­nej sesji RPG).

80% posta­ci two­rzą sami gra­cze. Do nich nale­ży decy­zja, kie­dy opusz­czą dany pokój w świe­cie gry i przej­dą do kolej­ne­go. Gra­cze sami budu­ją dyna­mi­kę gry oraz dyna­mi­kę wewnętrz­nych prze­mian swo­ich posta­ci.
Roz­gryw­ka potrwa 4,5 godzi­ny (włącz­nie z pre-play­em). Odbę­dzie się na cza­cie gło­so­wym i pisa­nym, na Discor­dzie (potrzeb­ne będą słu­chaw­ki, mikro­fon i sta­bil­ne połą­cze­nie inter­ne­to­we, przy­da się też apa­rat w telefonie).

Po kom­plet infor­ma­cji zapra­sza­my na stro­nę wyda­rze­nia w ser­wi­sie Face­bo­ok.

Miłe­go grania!


Opublikowano

w

przez

Tagi: