Pandemia COVID-19 a organizacja BlackBox Summer Week

Naj­bliż­szy let­ni sezon lar­po­wy nie zapo­wia­da się kolo­ro­wo. W tej chwi­li (czy­li na począt­ku maja 2020) odwo­ła­no więk­szość imprez czerw­co­wych i lip­co­wych. Sum­mer Week zapla­no­wa­ny jest na koń­ców­kę sierp­nia — ale w tej chwi­li nie ma żad­nej gwa­ran­cji, że w tym ter­mi­nie będzie moż­na bez­piecz­nie i/lub legal­nie zor­ga­ni­zo­wać taką imprezę.

Z uwa­gi na nie­prze­wi­dy­wal­ność sytu­acji zwią­za­nej z pan­de­mią wiru­sa COVID-19 postanowiliśmy:

  1. Pra­co­wać nad orga­ni­za­cją festi­wa­lu w nor­mal­nym try­bie i przy­go­to­wy­wać wszyst­kie punk­ty programu.
  2. Co mie­siąc wery­fi­ko­wać pro­gno­zy dot. sytu­acji zwią­za­nej z pan­de­mią i na ich pod­sta­wie podej­mo­wać decy­zję o kon­ty­nu­acji prac lub odwo­ła­niu imprezy.
  3. Nawet w przy­pad­ku pozy­tyw­nych pro­gnoz, do lip­ca 2020 nie podej­mo­wać żad­nych dużych zobo­wią­zań finan­so­wych zwią­za­nych z orga­ni­za­cją festi­wa­lu. Dzię­ki temu, w przy­pad­ku odwo­ła­nia impre­zy, będzie­my w sta­nie zwró­cić Wam 100% kwo­ty wpła­co­nej w ramach akredytacji.

Stan na 23.04 — kon­ty­nu­uje­my pra­ce nad festi­wa­lem.
Stan na 23.05 — ?
Stan na 23.06 — ?
Stan na 23.07 — ?

Bar­dzo chce­my spo­tkać się z Wami na Przy­stan­ku Ala­ska. Wie­rzy­my, że po dłu­gich tygo­dniach / mie­sią­cach spo­łecz­nej izo­la­cji wspól­ne wypra­wy do innych świa­tów to coś, cze­go wszy­scy potrzebujemy.

Pomi­mo tego Wasze zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo jest dla nas naj­waż­niej­sze. Nie zor­ga­ni­zu­je­my festi­wa­lu w sytu­acji, w któ­rej nie będzie­my mie­li pew­no­ści, że jest to roz­sąd­ne i bezpieczne. 

Jeśli macie jakie­kol­wiek pyta­nia dot. orga­ni­za­cji festi­wa­lu — piszcie. 

Trzy­maj­cie się zdro­wo, wszyst­kie­go dobrego!

Pau­li­na, Kry­stian, Kula, Pio­trek, Robert
Orga­ni­za­to­rzy Black­Box Sum­mer Week 2020


Opublikowano

w

przez

Tagi: