Strona główna » Pandemia COVID-19 a organizacja BlackBox Summer Week

Najbliższy let­ni sezon lar­powy nie zapowia­da się kolorowo. W tej chwili (czyli na początku maja 2020) odwołano więk­szość imprez czer­w­cowych i lip­cowych. Sum­mer Week zaplanowany jest na końcówkę sierp­nia — ale w tej chwili nie ma żad­nej gwarancji, że w tym ter­minie będzie moż­na bez­piecznie i/lub legal­nie zor­ga­ni­zować taką imprezę.

Z uwa­gi na nieprzewidy­wal­ność sytu­acji związanej z pan­demią wirusa COVID-19 postanow­iliśmy:

  1. Pra­cow­ać nad orga­ni­za­cją fes­ti­walu w nor­mal­nym try­bie i przy­go­towywać wszys­tkie punk­ty pro­gra­mu.
  2. Co miesiąc wery­fikować prog­nozy dot. sytu­acji związanej z pan­demią i na ich pod­staw­ie pode­j­mować decyzję o kon­tynu­acji prac lub odwoła­niu imprezy.
  3. Nawet w przy­pad­ku pozy­ty­wnych prog­noz, do lip­ca 2020 nie pode­j­mować żad­nych dużych zobow­iązań finan­sowych związanych z orga­ni­za­cją fes­ti­walu. Dzię­ki temu, w przy­pad­ku odwoła­nia imprezy, będziemy w stanie zwró­cić Wam 100% kwoty wpła­conej w ramach akredy­tacji.

Stan na 23.04 — kon­tynu­u­je­my prace nad fes­ti­walem.
Stan na 23.05 — ?
Stan na 23.06 — ?
Stan na 23.07 — ?

Bard­zo chce­my spotkać się z Wami na Przys­tanku Alas­ka. Wierzymy, że po długich tygod­ni­ach / miesią­cach społecznej izo­lacji wspólne wyprawy do innych światów to coś, czego wszyscy potrze­bu­je­my.

Pomi­mo tego Wasze zdrowie i bez­pieczeńst­wo jest dla nas najważniejsze. Nie zor­ga­nizu­je­my fes­ti­walu w sytu­acji, w której nie będziemy mieli pewnoś­ci, że jest to rozsądne i bez­pieczne.

Jeśli macie jakiekol­wiek pyta­nia dot. orga­ni­za­cji fes­ti­walu — pisz­cie.

Trzy­ma­j­cie się zdrowo, wszys­tkiego dobrego!

Pauli­na, Krys­t­ian, Kula, Piotrek, Robert
Orga­ni­za­torzy Black­Box Sum­mer Week 2020

Przewiń do góry